Waterveiligheid voorop


Collega Frank gs
Dijken veilig

Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en sterk.

Om dat zo te houden, controleren en verbeteren we de dijken voortdurend.

Dijken behoren te voldoen aan strenge eisen.

dijk345
Ogen en oren

Onze vrijwilligersorganisaties helpen uw veiligheid in stand te houden. Ze controleren de dijken en trekken waterkeringen op.

HWBP
Bescherming hoogwater (HWBP)

Verdeeld over 18 projecten pakken we de komende jaren diverse dijken aan.

Ons uitgangspunt dat we samen met inwoners, provincies, gemeenten, belangengroepen en bedrijfsleven écht zoden aan de dijk willen zetten. Duidelijk, daadkrachtig en interactief!'

Bescherming tegen water

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nederland werkt constant aan bescherming tegen overstromingen. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen om dijken, dammen en duinen, maar ook sluizen, stuwen en gemalen, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. Nu en in de toekomst. Bekijk de Hoogwaterbeschermingsprogramma waar uw waterschap aan werkt.

Muskus- en beverratten

  • Muskusratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor onze dijken en oevers. Ze graven indrukwekkende gangenstelsels waardoor deze (deels) kunnen instorten.

Ruimte voor de Rivier

  • In Zwolle en Deventer maakten we Ruimte voor de Rivier door bijvoorbeeld dijken te verleggen of geulen te graven in de uiterwaarden.

Waterveiligheid projecten

Historie waterbeheer

In deze 'Storymap' worden de manieren uitgelicht waarop men in Nederland door de eeuwen heen met het water is omgegaan. Storymap

Schouwen van dijken

Collega Frank yout

Collega Frank is dijkinspecteur. Hij controleert of de dijk sterk genoeg is voor het seizoen.

Samen met collega dijkinspecteurs gebeurt dit twee keer per jaar. Voor het stormseizoen en erna. Zo nodig voeren we herstelwerkzaamheden uit zodat de dijken goed de winter ingaan. In het voorjaar bekijken we hoe de dijken de winter hebben doorstaan. In vakjargon spreken we de dijkschouw.

Dijkinspecteurs dragen een tablet bij zich waar ze gelijk hun bevindingen met GPS in kunnen geven. Hierdoor kunnen we snel handelen en mogelijke schade herstellen.

Onze ogen en oren tijdens hevige regen, storm en dreiging van hoogwater.

Waterveiligheid doen we samen

Dijkwachters en Hoogwaterbrigadiers

Mensen met een hart voor water, vaak uit de directe omgeving en zeer betrokken. Enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen wanneer het extreem hoogwater is en de weersverwachtingen slecht.

Helpen bij het water veilig maken van huizen, bedrijven enzovoort. Vrijwilligers helpen ons als het erom spant. Enorm belangrijk. Zij zijn onze oren en ogen in het veld. Met hun diagnoses kunnen onze vakmannen aan de slag om dijken te repareren, materiaal aanvoeren.

Waterveiligheid doen we samen.

IMG_0612 panorama

Interesse?

Dijkwachters inspecteren dijk

We kunnen altijd helpende handen gebruiken in onze vrijwilligersorganisatie. Met elkaar oefenen we regelmatig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Eens per jaar oefenen de hoogwaterbrigadiers bijvoorbeeld de sluiting van Kampen Midden in de praktijk. Alles op basis van een realistisch scenario. Tijdens kennisbijeenkomsten oefenen ze ook 'droog'

De dijkwachters zien elkaar eens in de twee jaar tijdens de oefening.

Aanmelden mogelijk is voor iedereen vanaf 16 jaar.