Ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019

Op 10 september heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2019 in ontwerp vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op het gebied rond Smilde als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in dit gebied. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Meer informatie over Waterschapszorg:

Legger

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

Op de ontwerplegger is te zien of en zo ja hoe de status van watergangen verandert:

Let op

  • Als de status van A- naar C-watergang wijzigt, staat het waterschap nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtige.
  • Als de status van B- naar C-watergang wijzigt, staan de aangelanden nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtigen.

Die onderhoudsplichten vervallen met de statuswijzing en zullen dan ook niet meer te zien zijn in de legger na vaststelling daarvan.


De ontwerplegger ligt met ingang van 16 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden en ingezetenen mondeling dan wel schriftelijk hun zienswijze ten aanzien hiervan inbrengen.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. de heer W. Veldman

Postbus 60

8000 AB Zwolle

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of voor extra informatie kunt u tot uiterlijk 24 oktober 2019 contact opnemen met de heer W. Veldman via telefoonnummer 088 - 233 1200.