Inloopbijeenkomst voor inwoners Mantinge en omgeving over nieuwe indeling watergangen en onderhoud

Gepubliceerd op 13 september 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van Mantinge een bijeenkomst over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 25 september van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Dorpshuis De Heugte, Lijsterstraat 1, 7938 PK Nieuw Balinge. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan over andere onderwerpen die het waterschap aangaan.

WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies (zoals landbouw en natuur) in een gebied zo optimaal mogelijk. Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen zijn cruciaal om water goed af te voeren in natte tijden en aan te voeren in droge perioden. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen?

Nieuwe criteria

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden: het waterschap of de aanliggende eigenaar. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd. In totaal worden ca. 1.200 km watergangen in een andere categorie ingedeeld. Het waterschap is in april 2019 gestart met de invoering van de wijzigingen in het gebied rond Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. De omgeving Mantinge is het vierde gebied waar de wijzigingen worden ingevoerd.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken, zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, toegangsdammen verwijderen of plaatsen, watergangen verruimen etc. Op die plekken waar WDODelta dit soort maatregelen neemt, kan het waterschap misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap graag in gesprek met de aanliggende grondeigenaren en pachters.

Het waterschap spreekt u graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan. “We gaan de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders invullen. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. En daarvoor leggen we nu een goede basis, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken”, zegt WDODelta-bestuurder Hans Pereboom.


banner 1
banner 2
onderhoud aan de sloten

Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt.