Deelgebied Koekange


tijdlijn Koekange

Actueel

Op dit moment is in deelgebied Koekange de informele ronde nog volop bezig. Persoonlijke gesprekken worden nog gevoerd met direct belanghebbenden. Deze worden zoveel mogelijk via mail of telefoon voortgezet vanwege de perikelen rondom het Coronavirus. Nadat deze gesprekken zijn afgerond, starten we de formele ronde waarin de gewijzigde indeling van watergangen wordt vastgelegd op de legger. De eerste stap daartoe is het vaststellen van de ontwerplegger door ons bestuur . Dit ontwerpbesluit wordt naar verwachting dit voorjaar genomen. Hierna wordt dit besluit gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Direct belanghebbenden krijgen van ons hierover een brief als de periode start. Eventuele ingediende zienswijzen in deze periode worden dan gebundeld door ons van antwoord voorzien en aan in een reactienota ons bestuur voorgelegd. Zij stellen vervolgens deze reactienota en de definitief gewijzigde legger vast. Na deze formele procedure bereiden we de realisatie van de herinrichtingsmaatregelen voor, die nodig zijn om de onderhoudsinrichting van watergangen te wijzigen. Hierna zijn de nieuwe onderhoudsplichten van kracht.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg