Waterschapszorg: beter voorbereid op klimaatverandering


Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van Waterschapszorg worden verspreid door ons gehele beheergebied ca. 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid. In maart 2019 zijn we gestart in Smilde. In 2022 verwachten we te eindigen rond Deventer.

julia-sabiniarz-426701-unsplash

Nieuws

We zijn gestart met de invoering van Waterschapszorg in deelgebied Smilde. Zie bovenstaande kaart. Op woensdag 3 april is hiervoor een inloopbijeenkomst georganiseerd. Ca. 30 personen hebben deze bijeenkomst bezocht. De komende periode gaan wij persoonlijk in gesprek met de direct belanghebbenden.

Inloopbijeenkomst in Dwingeloo op 5 juni

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 5 juni van 19:00 – 21:00 uur in Grandcafé De Brink (Brink 26, Dwingeloo). U bent van harte welkom

Vanaf juni starten we met de invoering van Waterschapszorg in het tweede deelgebied: Dwingeloo. De kaart met wijzigingen is hierboven weergegeven.

wat nu

Een andere categorie

Watergangen in een andere categorie, wat nu?

Door de nieuwe indeling kan een watergang in een andere categorie terecht komen. Dat kan betekenen dat de perceeleigenaar naast zo’n watergang voortaan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, of omgekeerd, dat het waterschap het onderhoud gaat verzorgen.

Wat doet het waterschap

Uiteraard nemen wij de verantwoordelijkheid om de nieuwe situatie in praktijk te brengen. Zo realiseren wij fysieke maatregelen die nodig zijn, om het onderhoud in de nieuwe situatie uit te kunnen voeren: door de naastliggende eigenaar of door het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn het verzetten van rasters en het zo nodig verruimen van watergangen. Ook kijken wij naar andere mogelijke knelpunten die opgelost moeten worden om het onderhoud in de nieuwe situatie mogelijk te maken. Per situatie willen we met de belanghebbenden bespreken wat nodig is.

IMG-20180320-WA0006

Wat verandert er?

Met elkaar onderhouden we de watergangen, dat verandert niet. Maar door de nieuwe indeling gaat een deel van de watergangen over naar een andere categorie. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de watergang kan hierdoor veranderen.

Er zijn drie categorieën, iedere categorie heeft  andere kenmerken en beheerverantwoordelijkheid als gevolg.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft deze indeling in 2017 vastgesteld.

De categorie A wordt toegekend aan watergangen die: Per seconde meer dan 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan 5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar. Specifieke watersysteemdoelen hebben: waterkwaliteit, wateraanvoer, anti-verdroging of -vernatting , waterberging. Onderhoud door het waterschap.

wanneer

Wanneer verandert het voor mij?

Vanaf maart 2019 starten we met het vastleggen van de categorieën A, B en C en het inrichten van de watergangen, zodat in de nieuwe situatie het onderhoud kan worden uitgevoerd. Dit doen wij in deelgebieden.

We zijn gestart rond Smilde en hopen na vier jaar te eindigen rond Deventer.

Met aangrenzende grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen. De uiteindelijke definitieve categorie leggen we formeel vast in de legger, waarna we de inrichting van de watergangen indien noodzakelijk aanpassen.

begroeide oevers

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt, legt het waterschap vast op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. Per deelgebied wijzigen we de legger, nadat we met de aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken over de wijzigingen. Zodoende hoopt het waterschap over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele beheergebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Wat is een legger?

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren;
  • de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.

In de Legger Oppervlaktewaterlichamen staan de watergangen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in uw gebied.Hierin staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn.

info

Meer informatie

Wilt u meer weten over Waterschapszorg of de voortgang van de invoering? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief of neem contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman, te bereiken via 088 – 233 1200.

Nieuwsbrief

Hieronder kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Waarom een nieuwe indeling?

Uw Waterschap Drents Overijsselse Delta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedienen wij de functies in een gebied zo optimaal mogelijk. Maar het klimaat verandert. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst, waarbij de verschillen tussen nat en droog steeds extremer worden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het functioneren van het regionaal watersysteem. Dat is onze ‘Waterschapszorg’. De grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het watersysteem rond individuele percelen. Dit betekent dat wij de regionaal belangrijke watergangen in beheer willen hebben en de grondeigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de perceelsloten. We kennen ook nog een verdeling in het onderhoud van het regionale watersysteem. De grotere watergangen onderhouden we zelf met vaak onze eigen machines. De kleinere watergangen worden door de aangrenzende eigenaren onderhouden. Die watergangen worden wel jaarlijks geschouwd.

Om beter gesteld te staan voor de uitdagingen van de toekomst, hebben we recent nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan wij watergangen indelen. Hydrologische uitgangspunten zijn de basis van deze criteria. Hiermee worden watergangen ingedeeld in drie categorieën: A, B of C.
A- en B-watergangen zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem,  C-watergangen zijn belangrijk voor het watersysteem van individuele percelen.

wat verandert er