Verlenging proef met aangepast peilbeheer boezem van Noordwest Overijssel vooruitlopend op nieuw peilbesluit

Gepubliceerd op 26 maart 2020

Gezien het goede resultaat van de proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel verlengt Waterschap Drents Overijsselse Delta deze proef vooruitlopend op het herzien van het peilbesluit. Doel van de aanpassing is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Het waterschap zette in april vorig jaar de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de bond van binnenvissers en het natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengt het waterschap de proef met een jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.

Hogere waterpeilen

Het waterpeil op de boezem blijft binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. In plaats van water inlaten bij een peil van NAP -0,83 m gebeurt dit nu bij NAP -0,76 m. De afgelopen twee droge zomers werkte dit goed.