Onttrekking van buitenwater


U wilt water halen uit uw sloot, kanaal of wetering?

BeregenenNa melding aan het waterschap, bekijkt de peilbeheerder in uw gebied of er beregend kan worden uit oppervlaktewater.

U kunt in ieder geval water onttrekken indien:

  • de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert
  • de sloot, kanaal of wetering waaruit wordt beregend niet voorkomt op de kaart: 'Waar mag u niet beregenen?'

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier hieronder downloaden. Graag ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening. Heeft u al gemeld? Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Verbod onttrekken water uit sloten om te beregenen

kaartje

Op deze kaart ziet u tot aan perceelniveau waar u niet water uit de sloot mag halen om te beregenen  (dat gebied is rood).

Vragen?

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater kunt u contact opnemen met het tijdelijke tel.nr. 085 - 7733389.

Voor verzoeken tot beregenen kunt u via het centrale nummer contact te leggen met uw peilbeheerder. Voor deze en andere vragen kunt u bellen met tel.nr. 088 - 2331200

Handhaven

De droogte maakt dat we nauwgezet toezien of de geldende beregeningsverboden en de regels in de beregeningsregeling worden nageleefd. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.

Bekendmaking onttrekkingsverbod

Helaas zijn wij soms genoodzaakt om in gebieden een verbod in te stellen op het onttrekken van water uit sloten, kanalen en rivieren voor het beregenen van akkers en weilanden of het besproeien van tuinen: het zogeheten onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Dit betekent dat in dit gebied geen water meer uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden onttrokken. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en de website www.officielebekendmakingen.nl.

Grondwateronttrekkingen

Voor het onttrekken van grondwater heeft u meestal geen vergunning nodig, een melding is voldoende. U kunt het meldingsformulier (docx, 79 kB (docx, 79 kB)) (docx, 79 kB) ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

  • Tot 10 m3/uur; geen melding nodig
  • 10 m3/uur – 70.000 m3/maand; melding bij het waterschap
  • Boven 70.000 m3/maand; vergunning aanvragen bij het waterschap
  • Onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorziening en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; vergunning aanvragen bij de provincie