Nieuwsbrief Droogte (9)

Droogte header

Beste lezer,

Wie had met de hoogwaterperiode begin dit jaar kunnen bedenken dat er zo’n droge zomer in het vooruitschiet lag? De afgelopen periode werkten medewerkers van het waterschap met man en macht om de gevolgen van de droogte te beperken. We zijn erg blij dat onze waterinfrastructuur goed op orde is, zodat we volop water konden inlaten uit de IJssel, het IJsselmeer en het Twentekanaal. Onze gemalen draaiden dagenlang 24 uur achter elkaar. En natuurlijk maakten onze buitendienstmedewerkers de sloten schoon waar het water niet voldoende kon stromen. Het waren intensieve maanden. Niet alleen voor ons. Ook voor andere organisaties waarmee we samen werkten: provincies, gemeenten, waterbedrijf Vitens en andere waterschappen.

Een speciaal woord van dank voor de agrariërs en anderen die direct betrokken raakten bij onze maatregelen. De samenwerking en het naleven van de afgekondigde verboden om water te onttrekken en vee te laten grazen op onze waterkeringen was heel goed, ondanks de moeilijke situatie die de droogte voor hun bedrijfsvoering ook nu nog betekent.

Met de neerslag die is gevallen, zijn de gevolgen van de droogte nog niet voorbij. We brengen in beeld wat de effecten zijn op de wat langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan de grondwaterspiegel in ons gebied, de kwaliteit van de grasmat op onze dijken en de effecten op de flora en fauna.

Via deze negende en laatste nieuwsbrief attenderen wij u erop dat u via www.wdodelta.nl de laatste ontwikkelingen kunt blijven volgen. Daar kunt u ook onze oude nieuwsberichten teruglezen.

Met vriendelijke groet,

Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Onttrekkingsverboden

Ook het laatste onttrekkingsverbod voor Westerhuizingerveld is inmiddels opgeheven. Dat betekent dat de normale procedure voor het melden van beregenen weer geldt.

Noodschutting Prins Bernhardsluis in Deventer

De gemeente Deventer gaat donderdag 6 september een ‘noodschutting’ uitvoeren in de Prins Bernhardsluis. Dit is door het dagelijks bestuur van WDODelta onder voorwaarden toegestaan vanaf een waterstand van NAP+0,96 m in de voorhaven bij de sluis. Inmiddels is deze stand al overschreden. Deze maatregel vindt plaats om het voor de vijf vastliggende schepen mogelijk te maken de haven zo snel als mogelijk te verlaten.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de sluisdeuren meer druk aankunnen dan waarop de huidige ‘schutvergunning’ is gebaseerd. Dit maakte het mogelijk om onder voorwaarden de genoemde  ‘noodschutting’ uit te voeren. De gemeente Deventer heeft op basis van dit onderzoek bij het waterschap een aanvraag ingediend om de reguliere schutvergunning aan te passen.