Nieuwsbrief Droogte (6)

Droogte header

Beste lezer,

Regen verfrist. Droogte houdt aan. Waterkwaliteit vraagt meer aandacht.

Maatregelen tegen droogte blijven onverminderd nodig. Dat bleek vandaag (9 augustus) uit het landelijke crisisoverleg droogte. WDODelta kan nog steeds volop water aanvoeren uit IJssel en IJsselmeer. Het resultaat is hoge waterpeilen in kanalen en sloten waar de aanvoer van water mogelijk is.

De effecten van droogte blijven echter ook na de (voorspelde) regen toenemen. De watervraag in het IJsselmeergebied is door verdamping en inname van waterschappen momenteel hoger dan de aanvoer van water door de IJssel. Het waterpeil in het IJsselmeergebied nam afgelopen week iets sneller af dan werd verwacht (circa 5 mm/dag in plaats van 3). Het gevolg is dat het waterpeil eerder dan verwacht rond -30 cm NAP zal liggen. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de waterschappen rond het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren. De landelijke commissie waterverdeling gaat hierover praten met de betrokken waterschappen. De bestaande afspraak met de waterschappen om niet meer in te nemen dan in de voorgaande weken blijft staan. WDODelta kan dus ook na vandaag de gevolgde werkwijze van wateraanvoer (voorlopig?) voortzetten.

De droogte zorgt voor aanhoudend nadelige effecten voor natuur en landbouw. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende. Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden, ook in het gebied van WDODelta.  Verder verdroogt natuur en verslechtert waterkwaliteit, botulisme neemt toe, zwemmers moeten oppassen, onder andere voor blauwalg, en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte.

Zuinig met water

De oproep om geen water te verspillen blijft van kracht. We moeten nu heel zuinig omgaan met water. Niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater.

Als we nu verantwoord met water omgaan voorkomen we dat er straks strengere maatregelen moeten komen. Deze oproep doen wij als waterbeheerders: Vitens, de waterschappen en provincie Overijssel.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op via info@wdodelta.nl of  088-2331200. Onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie. Geïnteresseerde wethouders kunnen zich via info@wdodelta.nl aanmelden voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Media-aandacht

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. Onze persberichten en online communicatie worden door hen goed opgepikt. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest: