Nieuwsbrief Droogte (5)

Droogte header

Beste lezer,

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft op 2 augustus opgeschaald. Er is landelijk een watertekort. Concrete maatregelen worden vooral regionaal genomen door waterschappen en provincies. Besloten is dat de waterschappen in onze regio dezelfde hoeveelheid water uit het IJsselmeer mogen blijven pompen als ze nu doen. WDODelta kan de werkwijze van de afgelopen weken dan ook doorzetten. De aanvoer van de IJssel neemt wel fors af.

De droogtesituatie in het gebied van WDODelta blijft zorgwekkend voor velen die direct de gevolgen hiervan ondervinden. Dit geldt vooral voor agrariërs en anderen die in hun bedrijfsvoering van oppervlaktewater afhankelijk zijn. Ook ten behoeve van de natuur kan niet overal voor voldoende water worden gezorgd.

Tot op heden kan WDODelta in bijna 90% van het gebied water aanvoeren naar sloten en kanalen en dat redelijk op peil houden. Onttrekkingsverboden en andere maatregelen dragen hier aan flink bij. De verdeling van het water doet het waterschap met een zogenaamde verdringingsreeks waarin alle belangen zijn afgewogen; de meest belangrijke functies mogen het langst gebruik maken van het beschikbare water.

Door de droogte nemen de problemen met de kwaliteit van water toe. Er komen meer meldingen bij ons binnen van blauwalg, zwemmersjeuk, vissterfte, botulisme.

Op dit moment roepen alle partijen hun klanten en achterban op om zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Iedereen kan daar aan bijdragen door waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op via info@wdodelta.nl of  088-2331200. Onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie. Geïnteresseerde wethouders kunnen zich via info@wdodelta.nl aanmelden voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Hans Pereboom
Plaatsvervangend dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Begrip voor gevolgen

handhaversBestuur en medewerkers van dit waterschap realiseren zich dat het instellen van de onttrekkingsverboden grote gevolgen kan hebben voor agrariërs en anderen die in hun bedrijfsvoering van oppervlaktewater afhankelijk zijn. En dat ook ten behoeve van de natuur niet overal voor voldoende water kan worden gezorgd. Ook het algeheel verbod op het beweiden van de dijken geeft wellicht problemen. Helaas dwingt de droogte tot deze maatregelen. Het waterschap probeert zo lang mogelijk gebieden van water te voorzien. Door actuele informatievoorziening kunnen belanghebbenden op de hoogte blijven via www.wdodelta.nl/droogte

Handhaving is echt noodzakelijk

medewerker_handhaving_wdodeltaDe extreme droogte maakt het echt noodzakelijk dat handhavers van het waterschap nauwgezet toezien of de verboden en de geldende beregeningsregeling worden nageleefd. Meldingen hiervoor moeten altijd worden gedaan en per locatie bekeken door peilbeheerders. De peilbeheerder is verantwoordelijk voor het gebied waarvoor hij de peilen regelt. Een beregeningsaanvraag is individueel, terwijl de peilbeheerder de verantwoordelijkheid heeft het water in het hele gebied van voldoende aanvoer te voorzien om ergere problemen te voorkomen. Vanwege de drukte en de vakantiebezetting, ook bij onze afdeling Handhaving, ondersteunt kantoorpersoneel onze handhavers.

Media-aandacht

De landelijke -en regionale media besteden voortdurend aandacht aan de droogte. Onze persberichten en online communicatie worden door hen goed opgepikt. We zijn onder andere als volgt in het nieuws geweest:

pers en Herald Vecht     pers

  • Artikel De Stentor over zieke kinderen na zwemmen in kolk De Whaa Zwartsluis.
  • Bijdrage geleverd aan  opnamen NOS-programma Nieuwsuur over de droogte in relatie tot de IJssel. Een van de items van dit programma  is 'waarom de schapen van de dijken'. .
  • Artikel De Stentor over beperkt schutten op de Vecht.
  • Artikel De Stentor over bestuurlijke bijeenkomst met agrarische sector.
  • RTV Oost-opname over beperkt schutten op de Vecht (radio- en tv-item)
  • RTV-Oost opname over inzet kantoorpersoneel bij Handhaving
  • Reformatorisch Dagblad mee op pad met Handhaving
  • RTV Drenthe ging mee met handhaver. Radio-item begint bij 10 min., 37 sec:
  • RTV Drenthe: Zes vragen over het beregeningsverbod