Nieuwsbrief Droogte (2)

header

Beste lezer,

Hierbij ontvangt  u de tweede nieuwsbrief Droogte. De afgelopen periode is er geen neerslag van betekenis gevallen. De verwachting van het KNMI is dat in de loop van volgende week de kans op neerslag geleidelijk toeneemt. Het KNMI voorspelt verder aanhoudend warm weer.

Op dit moment is er voor ons waterschapsgebied nog steeds niet zoveel aan de hand. We zijn alert en nemen uit voorzorg maatregelen. Hieronder leest u daar meer over.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact met ons op: via info@wdodelta.nl of telefonisch via 088-2331200. Of bekijk onze website www.wdodelta.nl/droogte voor meer informatie. Geïnteresseerde wethouders kunnen zich via info@wdodelta.nl aanmelden voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief te ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt Waterschap Drents Overijsselse Delta aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen, kanalen en rivieren de komende dagen op voldoende peil te houden. Ook creëert het waterschap hiermee een kleine buffer. Door maximaal water aan te voeren wil het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. WDODelta hoopt hiermee een eventueel onttrekkingsverbod zolang als mogelijk uit te stellen.

Het opvoeren van de wateraanvoer is maatwerk en kan per gebied verschillen. Deze variatie is nodig, omdat verschillende gebieden verschillende waterpeilen nodig hebben en/of aankunnen. WDOdelta houdt er rekening mee dat het extra water ook weer op tijd kan worden afgevoerd, mocht het weer ineens omslaan. Dit om wateroverlast te voorkomen.

Beregeningsverbod nog niet aan de orde

Om aan de vraag voor aan- en afvoer van water te kunnen voldoen en de dijken te beschermen, heeft het waterschap enkele maatregele genomen. In de gebieden waar aanvoer van water mogelijk is door natuurlijke stroming of doordat we water oppompen, zijn we bezig de waterdoorvoer op gang te houden. We controleren voortdurend onze stuwen en gemalen en houden de doorstroming in de watergangen zelf ook goed in de gaten. Op die manier verdelen we het water voor de verschillende functies, bijvoorbeeld landbouw of natuur. Een beregeningsverbod voor het onttrekken van water uit sloten, kanalen, rivieren en weteringen is momenteel nog niet aan de orde.

Dijken

Het waterschap stelt het maaien van de dijken die gevoelig zijn voor droogte uit. Dit zijn voornamelijk de zanddijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken, omdat het water sneller wegzakt in zand dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag sneller. Dit is de laag waar de wortels van het gras zitten. Als gras is gemaaid, wil het zich herstellen en weer groeien. Daarvoor is water nodig, maar dat zit nu door de droogte niet in de dijk. Gevolg is dat het gras verdort en hiermee de sterkte van de grasmat afneemt. Ook hebben de wortels door de droogte minder houvast in de zandbodem. Hierdoor kunnen maaimachines sneller wegglijden De grasbekleding van een dijk is essentieel en doet dienst als beschermdeken bij hoge waterstanden.

Aandacht voor flora en fauna

In zijn wateraanpak vanwege de droogte heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta ook aandacht voor de flora en fauna, kwetsbare natuurgebieden en landgoederen. Door het dichtzetten van enkele vispassages wordt waterafvoer verminderd en kunnen vissen tijdelijk niet stroomopwaarts zwemmen. Daarnaast wordt standaard de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemplassen gecontroleerd en wordt gelet op blauwalg en botulisme.

Media-aandacht

Woensdag 4 juli was er een persbijeenkomst van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen over de droogte. Verschillende media besteedden daar aandacht aan: Nu.nl, AD. Ook regionale media besteden aandacht aan de droogte. WDODelta heeft bijvoorbeeld met  een drone beelden gemaakt om de droogte in kaart te brengen. RTV-oost besteedde hier aandacht aan, zie link.

Mocht de situatie veranderen dan informeren we de media actief en laten we zien welke maatregelen we nemen in het gebied. Op onze site is sowieso de meest recente informatie te vinden. Ook zullen we hier de meest actuele en relevante veel gestelde vragen en antwoorden publiceren.