Voldoende water


Waterschapszorg

20170620_133858(2)

Waterschapszorg

Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van 'Waterschapszorg' worden circa 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid.

Vragen over waterschapszorg

opladen 3.8

Vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina.

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman, te bereiken via 088 – 233 1200.

Waterpeil | Nieuws over (on)voldoende water

Hoe houden we het water op peil?

Goed peilbeheer

Elke dag regelen wij gewenste waterpeil in sloten, kanalen, weteringen en meren. Een netwerk van 346 gemalen en 1.973 stuwen zorgt hiervoor, aangestuurd door onze peilbeheerders. Het gewenste peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld andere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Gewenst waterpeil

Het waterpeil wordt bepaald door:

  1. De instellingen van de stuwen en gemalen.
  2. De grootte van de watergang.
  3. De begroeiing van de watergang.

Deze factoren zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast beïnvloeden weersomstandigheden, kenmerken van het gebied en gebruik van de grond deze waterstanden.

Ruimte voor waterberging

Het waterschap legt in zijn werkgebied waterbergingen aan. Weersomstandigheden zijn steeds extremer, er valt meer regen dan voorheen. Om wateroverlast te voorkomen, houden we met bergingen het water vast in lastige gebieden. In droge tijden staat de berging leeg, bij veel water lijkt het een vijver.

Vollopen uiterwaarden en waterbergingen

Door hoogwater vanwege regenval, blijven de uiterwaarden onder water staan en lopen waterbergingen vol. Dat is volstrekt normaal bij de normale waterstanden in bijvoorbeeld herfst en winter.  Uiterwaarden en waterbergingen zijn ervoor bedoeld om het water meer ruimte te geven. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.

We streven naar duurzame watersystemen voor onder ander de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte vermindert.

Voorbeelden

In dit filmpje de aanleg van een waterberging in Drenthe. Als er wateroverlast dreigt, kan de berging (tijdelijk) vollopen. Binnen 24 uur kan er 350.000 m3 water worden geparkeerd in de zandwinplas. Dit zorgt voor een verlaging van de afvoer in de Hoogeveensche Vaart, waardoor het waterpeil verderop bij Meppel tot minder overlast zal leiden.

Gemalen en stuwen en waterbergingen

Een netwerk van circa 350 gemalen en 2.000 stuwen zorgen in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Dit peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld lagere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Het waterschap neemt veel maatregelen om het water de ruimte te geven. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat in natte perioden het water de ruimte heeft om wateroverlast tegen te gaan. Dit bereiken we door de aanleg van waterbergingen langs vele watergangen. Hiermee houden we water vast en kan het in de bodem zakken. Het grondwater blijft hierdoor zoveel mogelijk op peil, ook van groot belang in droge perioden.

Water tekort?

Nederland is een waterland. Hoe gek ook, er is soms toch een watertekort. En dan is het voor ons hens aan dek om alle inwoners, agrariërs en natuurgebieden van voldoende water te voorzien.

Hoe werkt dat nu, waterpeilen en watertekort?

In deze animatie hoe we omgaan met water aan- en afvoer. Want hoe werken die peilen?

Hittestress in beeld

Tegels erujit groen erin

Klimaatatlas brengt hittestress in beeld

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat warmte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.

Een deel van de kaarten in de klimaatatlas is gemaakt met geavanceerde 3Di-overstromingsmodellen. Deze modellen brengen gedetailleerd in beeld welke gebieden kwetsbaar zijn, zodat waterschappen en gemeenten erop kunnen anticiperen.

Feit

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. Daardoor schieten ze de ene keer in het blauw en een andere keer in het rood. Gemiddeld valt er 790 mm regen per jaar. Zeer extreme neerslag betekent 100 mm per 24 uur. Het neerslagrecord in Nederland was op 8 maart 2013: 24 uur onafgebroken regen.

Daarnaast zien we meer hittegolven op ons af komen. De verwachting is dat hittestress over enkele jaren twee keer zo vaak voorkomt. Dat gaan we merken. Want het klimaat is ook in onze straat.