Voldoende water


gemaal Kostverlorenzijl
Stuwen, gemalen en waterbergingen

Een netwerk van circa 350 gemalen, 2.000 stuwen en waterbergingen, zorgen in het werkgebied voor het gewenste waterpeil.

Tenzij er watertekort is... wat dan?.

Lees op deze pagina hoe we dagelijks proberen het water voldoende op peil te houden.

Header peilschaal
Waterpeilen

Dagelijks zijn wij bezig met het regelen van het gewenste waterpeil.

Zo'n peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld lagere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Lees hoe we dagelijks proberen het water voldoende op peil te houden.

Tegels eruit, groen erin
Klimaat actief!

Je voelt en ziet het om je heen: ons klimaat verandert. Daarom Klimaat Actief.

Uw waterschap leunt niet achterover. We zijn juist actief aan de slag met ‘klimaatproof bebouwd gebied’.

Doet u mee?

Droogte in beeld
Actueel droogtebeeld

Bent u benieuwd naar de mate van droogte op dit moment? Op de website van het KNMI staat een grafiek met de droogte-situatie voor deze zomer. Meer gedetailleerde informatie over het weer in Nederland vindt u op de website van het KNMI op de pagina Klimatologie.

Watertekort

Nederland is in sterke mate afhankelijk van voldoende water van de juiste kwaliteit. Ieder jaar is er een watertekort, meestal niet problematisch. Toch kennen we allemaal de extreem droge zomer van 2018.

Hoe ontstaat een watertekort?

Bij watertekort gaat het om zoet water. Zoet water komt via neerslag én via de Vecht en de IJssel/Rijn. Als er weinig neerslag valt, stroomt er minder water naar ons gebied. Daarnaast is het in de zomer warmer waardoor het aanwezige water sneller verdampt en we dus minder water overhouden.

Het gebruik van water blijft alleen maar toenemen, waardoor er op een gegeven moment een tekort ontstaat. Watertekort kan veel schade in de landbouw opleveren en zorgen voor bosbranden.

Watertekort, ja en?

Nederland is een waterland. Hoe gek ook, er is soms toch een watertekort. En dan is het voor ons hens aan dek om alle inwoners, agrariërs en natuurgebieden van voldoende water te voorzien.

De gevolgen van droogte in beeld

Een compilatie van de droogte in de zomer van 2018 in ons werkgebied. In chronologische volgorde krijgt u de impact te zien van de droogte op de dijken, agrarische sector, scheepvaart,, natuur en steden en dorpen.

Waterpeilen hoe doen we dat?

gemaal Ankersmit

Beperken watertekort

Het is van groot belang dat we zuinig omgaan met het oppervlaktewater en de beschikbare grondwatervoorraad. Dit om de functies zoals natuur, landbouw en recreatie in het gebied zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. We willen zo lang mogelijk water in de sloten en kanalen houden. Maar ook de drinkwatervoorziening voor de toekomst borgen. Het waterschap, als beheerder van het oppervlaktewater en grondwater, is hier verantwoordelijk voor.

Afspraken

Door afspraken te maken over bijvoorbeeld het gebruik van oppervlaktewater en grondwater zorgen we voor een goede balans tussen gebruik en toevoer van grondwater. We zetten in op het behouden, en waar mogelijk vergroten van de beschikbare voorraden water.

Peil en kwaliteit

Zomers kan het waterschap bij droogte, water vanuit bv. de IJssel naar de sloten en kanalen pompen. Hiermee wordt een groot deel van het beheersgebied in droge tijden kunstmatig op peil gehouden. We bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater en controleren de waterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties gedurende het zwemseizoen. In de projecten en opgaven van het waterschap verwerken we zoveel mogelijk anti-verdrogingsmaatregelen.

Peilenkaarten

Op deze kaarten kunt u informatie vinden over het waterpeil bij u in de omgeving.

Hoe houden we het water op peil?

Goed peilbeheer

U staat er vast niet vaak bij stil, maar dagelijks zijn wij in ons werkgebied bezig met het regelen van het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Een netwerk van 346 gemalen en 1.973 stuwen zorgt hiervoor. Het gewenste peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld andere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Gewenst waterpeil:

Het waterpeil wordt bepaald door:

1. De instellingen van de stuwen en gemalen.

2. De grootte van de watergang.

3. De begroeiing van de watergang.

Deze factoren zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast beïnvloeden weersomstandigheden, kenmerken van het gebied en gebruik van de grond deze waterstanden. Tijdens het groeiseizoen, van mei tot oktober, bestaat het dagelijkse beheer uit het draaien aan de knoppen ‘peilbeheer’ en ‘onderhoud’.

Download Flyer Peilbeheer

Download flyer Peilbeheer WDODelta

Verdringingsreeks gaat in werking?

Er was sprake van een ernstig watertekort zomer 2018, waardoor de zogenoemde verdringingsreeks in werking trad. Dat is een wettelijke afspraak over een verdeling van het beschikbare water in tijden van schaarste. In die afspraak is bepaald, welke sectoren (onderverdeling in vier categorieën) voorrang krijgen bij de aanvoer van water. Tijdens een watertekort worden de gebruikers in categorie vier als eerste afgekoppeld.

werking peilen

Aanleg wateraanvoer naar gemaal De Broekhuizen,

Een korte impressie van ons werk.

Hoe werkt dat nu, waterpeilen en watertekort?

In deze animatie hoe we omgaan met water aan- en afvoer. Want hoe werken die peilen?

Gemalen en stuwen en waterbergingen

Een netwerk van circa 350 gemalen en 2.000 stuwen zorgen in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Dit peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld lagere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Het waterschap neemt veel maatregelen om het water de ruimte te geven. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat in natte perioden het water de ruimte heeft om wateroverlast tegen te gaan. Dit bereiken we door de aanleg van waterbergingen langs vele watergangen. Hiermee houden we water vast en kan het in de bodem zakken. Het grondwater blijft hierdoor zoveel mogelijk op peil, ook van groot belang in droge perioden.

Hittestress in beeld

Tegels erujit groen erin

Klimaatatlas brengt hittestress in beeld

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat wamte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.

Een deel van de kaarten in de klimaatatlas is gemaakt met geavanceerde 3Di-overstromingsmodellen. Deze modellen brengen gedetailleerd in beeld welke gebieden kwetsbaar zijn, zodat waterschappen en gemeenten erop kunnen anticiperen.

Feit

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. Daardoor schieten ze de ene keer in het blauw en een andere keer in het rood. Gemiddeld valt er 790 mm regen per jaar. Zeer extreme neerslag betekent 100 mm per 24 uur. Het neerslagrecord in Nederland was op 8 maart 2013: 24 uur onafgebroken regen.

Daarnaast zien we meer hittegolven op ons af komen. De verwachting is dat hittestress over enkele jaren twee keer zo vaak voorkomt. Dat gaan we merken. Want het klimaat is ook in onze straat.