Medicijnresten in ons water


Rioolwaterzuivering

We zuiveren het afvalwater. Sommige stoffen kunnen we er helaas niet uit halen. Medicijnresten bevatten bijzondere stoffen wat het zuiveren tot een bijna onmogelijke opgave maakt.

U kunt ook helpen. Breng uw medicijnresten naar de apotheek.

#Schoonwater

Hou ons water gezond

spoel geen medicijnresten door_banner_1110x624_goedWe gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

De kwaliteit van ons kraanwater is nu nog goed. Maar die kan in de toekomst onder druk komen te staan. Door vergrijzing gaan we meer medicijnen gebruiken. Maar ook de effecten van klimaatverandering dragen hier aan bij. Zo is er minder verdunning bij langdurige lage waterstanden.

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor medicijnresten in ons water en thema’s als ‘antibioticaresistentie’ en ‘hormoonverstorende stoffen’. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van onze wateren met vreemde stoffen terug te dringen. Dit lukt alleen met een aanpak over de hele keten – van ontwikkeling en toelating van medicijnen, voorschrijven en gebruik, tot afval en zuivering.

Vies grondwater door medicijnresten in het riool

Er komen steeds meer stoffen in het riool terecht die moeilijk te zuiveren zijn. Doordat die zuivering voor de waterschappen zo moeilijk is, komen de drinkwaterbedrijven die stoffen steeds vaker tegen in het grondwater. In ons gebied de belangrijkste basis voor ons drinkwater.

Nieuwsitem van RTVOost

Wat kunt u al zelf doen?

Spoel ongebruikte (resten van) medicijnen niet door het toilet. Lever ze kosteloos in bij uw apotheker!

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt via de gootsteen in het riool in het buitenwater. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

Breng medicijnresten daarom terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de gemeente.

Ons water

Wat doet uw waterschap?

Waterschappen verwijderen al veel milieuvreemde stoffen tijdens het zuiveren van rioolwater. Er zijn grote verschillen tussen zuiveringen onderling en ook voor stoffen onderling: Zo wordt het veel aangetroffen carbamazepine (anti-epilepticum) nauwelijks verwijderd terwijl bezafibraat (anticholesterol) wel grotendeels wordt verwijderd.

Een barrière die alles tegenhoudt, bestaat nog niet. Waterschappen onderzoeken daarom met welke technieken milieuvreemde stoffen beter verwijderd kunnen worden. En wat dat kan gaan betekenen voor de kosten van zuiveren van afvalwater. Ook wordt nu op landelijke schaal onderzocht waar de problemen het grootst zijn. Met andere woorden, in welke wateren moeten als eerste maatregelen worden genomen?

Houd ons water schoon

rwzi

Wat zijn de effecten van medicijnresten in water?

Wat doen we zelfMedicijnresten kunnen een negatief effect hebben op waterdiertjes en op de bereiding van goed drinkwater. Pijnstillers veroorzaken bijvoorbeeld weefselschade bij vissen, anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en antidepressiva kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen. De drinkwaterbedrijven moeten extra zuiveringsstappen inzetten om ook in de toekomst drinkwater van goede kwaliteit te produceren.Het RIVM heeft de effecten van medicijnresten voor oppervlakte- en grondwater op een rij gezet op basis van nationaal en internationaal onderzoek.

The drugs we wash away

Engelstalige YouTube filmpje  (bron: Ecologic Institute)

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Wat er niet in komt, hoeft er niet uit!

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken we samen met de Rijksoverheid en alle partijen die in deze keten een rol spelen. De waterschappen, drinkwatermaatschappijen, gemeenten, de farmaceutische industrie en veel partijen uit de zorgsector werken samen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.

Alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en bij de waterzuivering, kan het probleem worden opgelost. Uitgangspunt daarbij is én blijft dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig heeft. De partijen hebben afgesproken pragmatisch te werken. Dat betekent niet afwachten, maar nú al handelen waar dat kan.

Schoner water in Meppel door gebruik ander medicijn

De inhoud van het medicijnkastje is steeds vaker terug te zien in het rioolwater - en dat is een groot probleem voor de waterzuivering. De installaties kunnen de medicijnresten er niet uithalen. De huisartsen kiezen daarom voor een alternatief

Nieuwsitem van RTVOost

Medicijnresten UIT het water

Infographic medicijnresten

Zie ook