Terugwinnen grondstoffen en energie

Terugwinnen van grondstoffen en energie

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en onderzoeken, ontwikkelen en delen waterschappen kennis en ervaringen over het terugwinnen van grondstoffen en energie. Dit betreft onder andere de terugwinning van fosfaat en alginaat. Ook ondersteunt het waterschap de landelijke behoefte aan kennisontwikkeling over het broeikasgas N2O. We verkennen bovendien samen de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten behoeve van het terugdringen van broeikasgassen.

Af­val­wa­ter be­nut­ten voor cir­cu­lai­re eco­no­mie | Grond­stof­fen- en Ener­gie­fa­briek

Hergebruik grondstoffen

Het zand wat normaliter als afval vanuit de zuiveringen bestempeld en afgevoerd werd, krijgt een nieuwe bestemming. Een aantal waterschappen waaronder wij, sloten hiervoor met Aquaminerals een overeenkomst.Resultaat van een initiatief van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Naar aanleiding van ons persbericht daarover, volgde een interview met RTV Drenthe .

Week van de circulariteit:

de Unie van Waterschappen heeft een persbericht verstuurd, op basis waarvan RTV Oost het item maakte met ons bestuurslid Karst Spijkervet.

Humuszuren:

Samen met Waterschap Dommel en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) doen we onderzoek naar humuszuren die vrijkomen bij de afvalwaterzuivering. Ook verkennen we wat het op kan brengen, wat de waarde er van is. Daarvoor wordt een hoeveelheid water vanuit onze rioolwaterzuivering in Echten opgestuurd naar een testopstelling in Wageningen. De komende twee maanden verwachten we hier meer informatie over.

Biologische in plaats van chemische reiniging biogas:

We gaan een innovatief proces testen wat minder milieubelastend is. Het zwavelwaterstofgas dat vrijkomt bij het vergisten van slib, moet verwijderd worden uit het biogas, voordat het verbrand kan worden in een gasmotor. In plaats van chemicaliën te gebruiken, gaan we bacteriën gebruiken. Dit deden we al in de tank, maar dat had ongewenste neveneffecten. Nu gaan we dit al in de leidingen doen. De technische aanpassingen worden nu voorbereid, zodat we in november hiermee van start kunnen.

Fosfaat:

Op de rioolwaterzuivering Echten onderzoeken we of we minder chemicaliën kunnen gebruiken bij fosfaatwinning. Nu hebben we nog een zuur product nodig om fosfaat te winnen. Dat zuur remt het zuiveringsproces en om dat tegen te gaan doseren we loog. Nu gaan we andere en minder chemicaliën gebruiken die niet verzurend werken. We onderzoeken wat de positieve en negatieve neveneffecten zijn op bijvoorbeeld het energieverbruik en de ontwatering van het zuiveringsslib.

Zand:

zie de volgende publicatie waarin we vertellen over het hergebruik van zand.

Cellulose:

1 tankwagen van ons slib wordt van Meppel naar Leeuwarden (Wetterskip Fyslan) gebracht voor een test om cellulosevezels uit het slib te zeven. Dit lijkt erg interessant, met marktpartijen wordt gekeken wat daarmee mogelijk is. Er volgen dan mogelijk meer tankwagens slib.