Maaisel verwaarden

Maaisel van onze dijken

De eerste stappen in het project van Berm naar Bladzijde zijn gezet door het maaisel van onze dijken in te kuilen. In de loop van het jaar volgt de ultieme duurproef: zijn de vezels blijvend sterk genoeg voor papierproductie.

Landbouw

Er lopen meerdere projecten met landbouw (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Bijvoorbeeld het project Grondig boeren met mais; daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzamere maisteelt. En we werken mee aan de ontwikkeling van meer duurzamer maisteelttechnieken. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd over bodemverdichting en de negatieve gevolgen ervan voor de boer en voor ons als waterschap. Ook zijn we betrokken bij het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Maaisel

De ontwikkeling van het project van Berm naar Bladzijde loopt gestaag door. Het ingekuilde maaisel van onze dijken is inmiddels kwalitatief beoordeeld en wordt ingezet voor de duurproef die komend najaar gepland staat. Ook organisatorisch krijgt het verder vorm: met meerdere partners die bij dit initiatief zijn aangesloten en een stuurgroep die zich buigt over vervolgstappen en het kostenplaatje. Dit project wordt gezien als voorbeeldproject., die een stevige impuls kan geven aan andere duurzame projecten.

Daarnaast stimuleren we het nuttig toepassen van (her)gebruik van maaisel. We doen ervaring op met het toepassen van maaisel als bodemverbeteraar. Een project wat we financieel ondersteunen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Voor nu vooral met het doel ervaring opdoen en in verbinding zijn met de omgeving. Denk daarbij aan logistiek, werkwijze, planning en vervoer: met de gemeenten en lokale agrariërs wordt bijvoorbeeld afgestemd wanneer we gaan maaien. En hoe het maaisel als bodemverbeteraar ingezet kan worden, bijvoorbeeld voor betere sponswerking op maïspercelen.