Duurzaamheid? Hoe doen we dat? Een update.

Niet altijd even zichtbaar of groots, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om als waterschap steeds duurzamer te zijn.We kijken breed naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken.

Duurzaam inkopen

Het waterschap is alert op maatschappelijk verantwoord inkopen en schept momenteel voorwaarden waar de inkoop aan moet voldoen. We bereiden een aanbesteding voor van ons wagenpark. Natuurlijk maken elektrische poolauto’s op het hoofdkantoor daar onderdeel van uit.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)

Doen

De komende jaren worden de RWZI’s voorzien van in totaal 40.000 zonnepanelen. Uit een eerdere inventarisatie bleek dat de terreinen van de RWZI'S verreweg het grootste aandeel in stroomopwekking kunnen leveren. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een voorstel om de komende tijd op meerdere RWZI-locaties panelen in grondopstelling te plaatsen.

Kansrijk

Na het testen van een innovatief, minder milieubelastend proces (biologische in plaats van chemische) reiniging biogas, gaan we naar alle waarschijnlijkheid deze techniek toepassen in onze installatie in Deventer (RWZI). 2019.

Op de RWZI'S kijken we wat de mogelijkheden zijn voor ‘kruidenrijk groen’: naast dat dit goed is voor flora en fauna en meer insecten en bijen trekt, scheelt het ook veel maaiwerk en dus energie (90% besparing). Een mooie samenwerking van zon op terrein, natuur en facilitair.

Op RWZI Dalfsen inventariseren we de mogelijkheden om cellulose terug te winnen en tegelijkertijd willen we daar een knelpunt in de capaciteit mee oplossen. Een voorstel wordt voorbereid voor het Algemeen Bestuur (begin 2019).

Samen met Waterschap Dommel en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) doen we onderzoek naar humuszuren die vrijkomen bij de afvalwaterzuivering. We kijken daarbij ook naar de waarde ervan. De eerste resultaten lijken positief.

Goed nieuws

Tijdens de landelijke ‘Innovatiedag Beheer en Onderhoud van het watersysteem’ begin oktober, was een hot topic: de transitie ‘van afval naar grondstof’ van ons maaisel. Rijkswaterstaat vertelde dat er vermoedelijk per 1 januari 2019 meer mogelijkheden zijn om maaisel als bodemverbeteraar in de landbouw toe te passen. Goed nieuws voor zowel ons watersysteem als voor de sponswerking van de bodem in landelijk gebied.