Duurzaam Doen


Corporate foto duurzaam a
Samenwerken?

'We zoeken vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners.

Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties.

We dagen u uit! Kennis en ideeën zijn meer dan welkom.'

Hans de Jong, dagelijks bestuurslid

Duurzaam Doen footprint verkleinen

Wij doen duurzaam

Het waterschap werkt aan een duurzaam en schoon watersysteem, rekening houdend met klimaatontwikkeling en ecologie. Daar past ook een duurzame bedrijfsvoering bij. We brengen ons energieverbruik omlaag, winnen zoveel mogelijk energie terug uit het afvalwater, reduceren de milieubelasting van onze activiteiten en kopen materialen duurzaam in.

Door duurzaam werken te verankeren in al onze taken, willen we onze CO2-footprint verkleinen. Daarmee leveren we een bijdrage aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen omdat het kan, maar omdat het moet.

Nieuws

Vier sporen duurzaam doen

Kostenneutraal

We letten op het rendement van een maatregel. Kostenneutraliteit is daarbij belangrijk. Maar ook maatregelen die niet kostenneutraal zijn, maar wel veel extra duurzaamheid of maatschappelijke meerwaarde opleveren, verdienen een evenwichtige afweging op sociale, milieu- en economische belangen.

Spoor 4. terugwinnen van grondstoffen en energie

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en onderzoeken, ontwikkelen en delen waterschappen kennis en ervaringen over het terugwinnen van grondstoffen en energie. Dit betreft onder andere de terugwinning van fosfaat en alginaat. Ook ondersteunt het waterschap de landelijke behoefte aan kennisontwikkeling over het broeikasgas N2O. We verkennen bovendien samen de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten behoeve van het terugdringen van broeikasgassen.

Toekomst

  • We kijken welke andere plekken geschikt zijn voor ‘zon op dak’, zowel binnen de eigen hekken als daarbuiten. Als waterschap vinden we immers dat we het goede voorbeeld moeten geven. De inventarisatie die nu gedaan wordt, leidt tot een investeringsvoorstel in de loopt van dit jaar.
  • We gaan starten met een verkenning van de mogelijkheid van ‘zon op een waterberging’. en starten we een pilot op

Wordt vervolgd.

Ja ik word Klimaat Actief

Uw waterschap leunt niet achterover. We zijn juist actief aan de slag met ‘klimaatproof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen en geven ook subsidie op goede initiatieven.