We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Op 28 juni 2022 stelde het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta wijzigingen op de legger voor oppervlaktewaterlichamen definitief vast. Deze definitief vastgestelde wijzigingen hebben betrekking op het gebied Zuidwolde door de invoering van Waterschapszorg in dit gebied. De onderhavige wijzigingen hebben alleen betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.  

In de legger staan de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, en de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De ontwerplegger heeft van 25 april 2022 tot en met 5 juni 2022 ter inzage gelegen. Hierop kwamen 2 zienswijzen binnen. Geen van deze zienswijzen leidde tot een aanpassing van de ontwerplegger. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

Ter inzage

De definitieve legger ligt met ingang van 4 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2023. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Projectplan inrichtingsmaatregelen

Het projectplan deelgebied Zuidwolde met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 juli 2022 zes weken ter inzage op ons hoofdkantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. U kunt een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap en via de links in deze digitale bekendmaking. Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle zijn ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, maakt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en bevat motivatie, datum en ondertekening.

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2021 Juli

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2021 Augustus

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2021 Vanaf augustus

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2022 April

  Concept leggerwijzigingen

 5. Momenteel bezig: 2022 Juni

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Nog te doen: 2022 Zomer

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2023 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200