We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op 8 februari 2022 stelde ons dagelijks bestuur wijzigingen op de legger voor oppervlaktewaterlichamen definitief vast. Deze definitief vastgestelde wijzigingen hebben betrekking op de gebieden rond Kampen, Rouveen en Staphorst door de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.  

De ontwerplegger lag van 15 oktober 2021 tot en met 26 november 2021 ter inzage . Hierop kwamen 13 zienswijzen binnen, waarvan 3 zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van de ontwerplegger. Ook zijn 24 ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

De definitieve legger ligt met ingang van vrijdag 14 maart 2022 zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Het definitieve besluit om de Legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2023. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Projectplan inrichtingsmaatregelen

Het projectplan 'deelgebied Staphorst – maatregelen langs Molenhoeksweg'(externe link) met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 juli 2022 zes weken ter inzage op ons hoofdkantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. U kunt een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap en via de links in deze digitale bekendmaking(externe link). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle zijn ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, maakt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en bevat motivatie, datum en ondertekening.

Voorbereiden uitvoering

We zijn bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Denk daarbij aan het opstellen van het zogenoemde bestek, rapportages afronden en het aanvragen van vergunningen. We verwachten in het voorjaar van 2022 te starten met de uitvoering.

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2021 Maart

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2021 Voorjaar

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2021 Voorjaar/Zomer

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2021 September

  Concept leggerwijzigingen

 5. Momenteel bezig: 2022 Februari

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Nog te doen: 2022 Voorjaar

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2023

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200