We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Op 21 september 2021 stelde het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 in ontwerp vast. Deze wijziging heeft betrekking op de gebieden rond Kampen, Rouveen en Staphorst door van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben alleen betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom. Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie wdodelta.nl/waterschapszorg.

Belangrijk om te weten: Gelijktijdig met de gebieden rond Kampen, Rouveen en Staphorst wordt de ontwerplegger oppervlaktewaterlichamen van het gehele werkgebied van WDODelta ter inzage gelegd. Daarom is de gehele legger via bovenstaande link in te zien. Zodoende kunnen kleine wijzigingen in de legger worden geformaliseerd, die bijvoorbeeld via een vergunning al zijn goedgekeurd of reparaties aan de legger worden gedaan van situaties die de praktijk niet goed weergaven.

De ontwerplegger ligt vanaf 15 oktober 2021 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de eerder genoemde link.

Belanghebbenden en ingezetenen in het werkgebied van WDODelta kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van WDODelta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken. Dit formulier kunt u vinden op wdodelta.nl/zienswijze.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 25 november 2021 gemaakt te zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met omgevingsmanagers Jessica Stoker of Wilgert Veldman, 088-233 1200. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met Wilgert Veldman.

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2021 februari - maart

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2021 Voorjaar

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2021 Voorjaar

  Persoonlijke gesprekken

 4. Momenteel bezig: 2021 September

  Concept leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: Najaar 2021

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Nog te doen: 2021 September

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2022

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?