We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt). 

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op 4 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen in ontwerp vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op de gebieden rond Zwolle (deelgebied 20), Vilsteren (deelgebied 21), en Raalte-Deventer (deelgebied 22) als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. Daarbij worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het overige deel van het beheergebied van WDODelta, als gevolg van bijvoorbeeld reparaties aan de Legger of verleende vergunningen. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen opgenomen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De ontwerplegger oppervlaktewaterlichamen van de gebieden rond Zwolle, Vilsteren en Raalte-Deventer(externe link) 

Op de ontwerplegger is te zien of en zo ja hoe de status van watergangen verandert. Let op! Als de status van A- naar C-watergang wijzigt, staat het waterschap nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtige. Als de status van B- naar C-watergang wijzigt, staan de aangelanden nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtigen. Die onderhoudsplichten vervallen met de statuswijzing en zullen dan ook niet meer te zien zijn in de legger na vaststelling daarvan.

De ontwerplegger ligt vanaf 10 oktober 2022 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de eerder genoemde link.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het Waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken. Dit formulier is te benaderen via volgende link: www.wdodelta.nl/zienswijze.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 14 oktober 2022 gemaakt te zijn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor andere informatie kunt u contact opnemen met Jessica Stoker of Wilgert Veldman via telefoonnummer 088-233 1200.

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2022 - Mei

  Brief verstuurd naar alle omwonenden.

 2. Afgerond: 2022 – Mei

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2022 - Mei - heden

  Persoonlijke gesprekken

 4. Momenteel bezig: 2022 - Oktober

  Concept leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: 2022 - December

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Nog te doen: Voorjaar 2023

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: Eind 2023

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200