We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Op 21 september 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de gebieden de Kampereilanden als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben alleen betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.  

Op de definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige. Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft. 

Het projectplan deelgebied Kampereilanden met de daarbij behorende stukken (externe link)ligt vanaf 24 december 2021 zes weken ter inzage op ons hoofdkantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus werken onze medewerkers vaker vanuit huis.U kunt een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap en via de links in deze digitale bekendmaking(externe link). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle zijn ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, maakt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en bevat motivatie, datum en ondertekening.
 

Voorbereiden uitvoering

We zijn bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Denk daarbij aan het opstellen van het zogenoemde bestek, rapportages afronden en het aanvragen van vergunningen. We verwachten in het begin van 2022 te starten met de uitvoering.

 

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 Oktober

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 Oktober

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2020 Oktober tot nu

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2021 Augustus

  Concept leggerwijzigingen

 5. Afgerond: 2021 September

  Definitieve leggerwijzigingen

 6. Momenteel bezig: Begin 2022

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2022 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200