We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen WDODelta 2020

Op 21 september 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de gebieden de Kampereilanden en Mastenbroek als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben alleen betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.  

In de legger staat de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, als ook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (als dat niet in de Keur staat).

De ontwerplegger lag van 9 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021 ter inzage. Hierop kwamen 3 zienswijzen binnen. Twee van deze zienswijzen leiden tot een aanpassing van het voorstel. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

Op de definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

De definitieve legger van de gebieden de Kampereilanden en Mastenbroek ligt met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft. 

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust.

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 Oktober

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 Oktober

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Afgerond: 2020 Oktober tot nu

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2021 Augustus

  Concept leggerwijzigingen

 5. Momenteel bezig: 2021 September

  Definitieve leggerwijzigingen

 6. Nog te doen: Eind 2021/begin 2022

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2022 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?