We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

De procedure om de gewijzigde indeling van watergangen formeel vast te leggen is nu volop bezig. De gewijzigde indeling van watergangen wordt vastgelegd op de ‘Legger Oppervlaktewaterlichamen’. De Legger voor de gebieden rond Vledder en De Weerribben heeft tot 11 januari zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen ingediend. De reacties op deze zienswijzen worden eerst voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Daarna informeren we indieners van een zienswijze persoonlijk. In februari stelt het bestuur van het waterschap de definitieve legger vast en dan wordt de legger gepubliceerd. Daarna ligt deze definitief vastgestelde legger zes weken ter inzage. Indieners van zienswijzen hebben tijdens deze periode de mogelijkheid om tegen dit definitieve besluit beroep in te dienen bij de rechtbank. Informatie hierover staat in de verzonden brief met de reactie op de ingediende zienswijze en na vaststelling door ons bestuur (eind februari) op Overheid.nl en via een link op deze deelpagina

Ondertussen is de voorbereiding voor uitvoering in volle gang. Denk daarbij aan het opstellen van het zogenoemde bestek, rapportages afronden en het aanvragen van vergunningen. We verwachten in mei 2021 te starten met de uitvoering. 

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 - Januari

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 - 12 Februari

  Inloopbijeenkomst

 3. Afgerond: 2020 - nu

  Persoonlijke gesprekken

 4. Momenteel bezig: 2020 November

  Concept leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: 2021 Februari

  Definitieve leggerwijziging

 6. Nog te doen: 2021 Maart

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2022 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?