We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Op 18 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de gebieden rond De Wieden en Nijeveen als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

De definitieve legger van de gebieden rond De Wieden en Nijeveen is te raadplegen via deze link.(externe link)

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige. Deze nieuwe situatie treedt in werking in de zomer van 2022. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Realisatie inrichtingsmaatregelen

We zijn in het najaar van 2021 gestart met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 Juni

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2020 15 juli

  Telefonisch spreekuur

 3. Afgerond: 2020 juli – 2021 februari

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2021 Februari

  Concept leggerwijzigingen

 5. Afgerond: 2021 Mei

  Definitieve leggerwijzigingen

 6. Momenteel bezig: 2021 Oktober

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2023

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200