We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

Op 19 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta wijzigingen op de legger voor oppervlaktewaterlichamen definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijzigingen hebben betrekking op het gebied Haerst-Genne als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in dit gebied. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.  

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, maar ook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

Projectplan inrichtingsmaatregelen

Het projectplan van het deelgebied Haerst-Genne met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 13 juni 2022 zes weken ter inzage op ons hoofdkantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. U kunt een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap en via de links in deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle zijn ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, maakt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en bevat motivatie, datum en ondertekening.

Voorbereiden uitvoering

We zijn bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Denk daarbij aan het opstellen van het zogenoemde bestek, rapportages afronden en het aanvragen van vergunningen. We verwachten in het voorjaar van 2022 te starten met de uitvoering.

 

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2021 April

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Afgerond: 2021 April tot nu

  Contact per e-mail en telefoon

 3. Momenteel bezig: 2021 mei

  Persoonlijke gesprekken

 4. Afgerond: 2021 December

  Concept leggerwijzigingen

 5. Momenteel bezig: 2022 April

  Definitieve leggerwijzigingen 

 6. Momenteel bezig: 2022 Juni/juli

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 7. Nog te doen: 2023

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200