De begroting 2022-2025 staat dinsdag 30 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Voor de belastingbetaler betekent dit dat op basis van deze begroting de tarieven voor de waterschapsbelasting voor volgend jaar worden vastgesteld. Het waterschap wil hierbij de keuze maken door met bezuinigingen de tarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Ook wil het hiervoor reserves inzetten. De verwachting is dat onder de streep de kosten 5 miljoen euro hoger uitvallen tot een totaal van 135 miljoen. In de openbare vergadering neemt het waterschapsbestuur een definitief besluit over de begroting.     

Meer dan voorheen merkt ook WDODelta de gevolgen van de klimaatverandering. “We moeten vooruitkijken en voorbereid zijn op de extremen in het weer. Het vergt investeringen om bestand te staan tegenover zowel hevige piekbuien als periodes van langdurige droogte”, licht portefeuillehouder Financiën Herman Odink toe. “We doen ons uiterste best wateroverlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd willen we water op voorraad hebben voor als het een tijd niet regent. Het is en blijft cruciaal om dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen, sloten te vergraven en water extra te ruimte geven. De droge zomers van de afgelopen jaren en de heftige wateroverlast in Limburg eerder dit jaar onderstrepen dat.”  

Het extra werk en investeringen die nodig zijn om de veranderingen in het weer op te kunnen vangen in  landbouw, natuur en stedelijk gebied zijn terug te zien in de begroting. Odink: “Het werk wordt meer, de uitdagingen groter. Bij gelijkblijvende ambities moet ook voor de komende jaren rekening worden gehouden met een stijging in tarieven. Daarin willen we transparant zijn.”

Vreemde stoffen

Naast de verantwoordelijkheid voor voldoende water en veilige dijken blijft WDODelta ook de focus houden op schoon water in sloten, weteringen, kanalen en rivieren. Odink: “Een goede werking van onze 16 rioolwaterzuiveringen is daarbij van groot belang. Het schoonmaken van al het vervuilde water van huishoudens, bedrijven en industrie gaat niet vanzelf. Sterker nog: de uitdaging om vreemde stoffen, zoals medicijnresten, zoveel mogelijk uit het water te halen, wordt alleen maar groter.”

Keuzes maken

Bij het uitvoeren van al het werk houdt het waterschap expliciet rekening met belangrijke maatschappelijke thema’s. Odink: “Zo zijn we in ons werk ook voortdurend bezig met de energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. We willen hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid mag van ons worden verwacht. Net zoals van ons mag worden verwacht dat we heldere keuzes maken over wat we wel, maar zéker ook wat we niet doen. Dat blijft een complexe afweging en zal ook de komende jaren een levendige discussie binnen het bestuur opleveren.”

De begroting 2022, inclusief de meerjarenbegroting 2022-2025, is op deze pagina in te zien.