Vanaf maandag 15 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. 

Het controleren van de dijken duurt vijf á zes weken. Het waterschap inspecteert de dijken vroeg in het voorjaar als het gras en overige begroeiing nog kort is. Schades zijn dan goed te zien, wat het controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades minder goed zichtbaar. Door eerder te beginnen, is het waterschap het ‘lange kapsel’ van de dijken voor.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. 

Verplichte werkzaamheden

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in dit rijtje thuis. Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke of kwetsbare plekken veroorzaken. 

Toetsing

Het waterschap toetst, naast deze halfjaarlijkse ‘dijkencontrole’, elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat is nodig, omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Video waterveiligheid

Het waterschap zorgt dat de dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn én blijven. Nu en in de toekomst. In deze video, in samenwerking met Fideo, vertellen wij meer over waterveiligheid. Daarin passeren enkele locaties de revue waar we aan het werk zijn en wat we doen om de dijken in goede conditie te houden.