Tenminste één keer in de vijf jaar wordt vastgesteld hoe het waterschap haar kosten verdeelt over de verschillende groepen belanghebbenden. Deze kostentoedeling is een beleid waarin staat hoeveel procent bijvoorbeeld bewoners moeten bijdragen aan de inkomsten van het waterschap.

Alle inwoners en bedrijven betalen waterschapsbelasting. Met uw belastinggeld werken wij aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast. We zorgen ook voor voldoende en schoon water in rivieren, kanalen, sloten en bodem voor landbouw, natuur en stad. Voor het zuiveren van water dat via de riolering woningen of bedrijven verlaat, worden zuiveringslasten betaald. Voor veilige dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater wordt de watersysteemheffing betaald. De Kostentoedelingsverordening gaat niet over de zuiveringslasten maar over de watersysteemheffing.

Verdeelsleutel

Deze watersysteemheffing wordt geheven volgens een verdeelsleutel onder alle inwoners, eigenaren van gebouwen (woningen en bedrijven), eigenaren ongebouwd (veelal landbouwgrond en wegen)  en eigenaren van natuurgebieden. De verdeelsleutel voor die vier genoemde groepen, legt het waterschap vast in de zogenoemde “Kostentoedelingsverordening”. De Kostentoedelingsverordening gaat niet over de zuiveringslasten maar over de watersysteemheffing.

Ontwerp-kostentoedeling 2021 ter inzage

Inmiddels is een ontwerp-kostentoedeling vastgesteld en deze ligt voor iedereen zes weken ter inzage: van 22 juni tot en met 1 augustus. Dit ontwerp bevat een uitgebreide toelichting en uitleg hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. In die periode van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ideeën, opvattingen en reacties kenbaar maken. De volgende stap is dat het bestuur van het waterschap begin september deze reacties bespreekt en de nieuwe kostentoedeling definitief vaststelt voor de komende periode.

Hoe wordt de verdeelsleutel bepaald?

In de Waterschapswet staat hoe de verdeelsleutel moet worden bepaald. Eerst wordt het percentage bepaald dat de inwoners per huishouden voor hun rekening moeten nemen. Dat gebeurt op basis van inwonerdichtheid in het gebied van het waterschap. Binnen een bepaalde bandbreedte – afhankelijk van die inwonerdichtheid – kan een waterschapsbestuur een percentage vaststellen voor de huishoudens, ook wel ingezetenen genoemd. Volgens de regels moet dit percentage bij ons waterschap liggen tussen 20% en 40%. Op grond van een aantal overwegingen en na een uitvoerige discussie heeft het bestuur er voor gekozen om het huidige aandeel van 35% te blijven handhaven vanaf 2021. Nadat het aandeel van de inwoners / ingezetenen op 35% wordt gesteld, moet de rest (65%) worden verdeeld onder de drie andere categorieën: gebouwd, ongebouwd en natuur.

In de wet is geregeld dat dit moet worden verdeeld op basis van de economische waarde. Omdat dit is voorgeschreven in allerlei regels heeft het bestuur hierin niet zoveel te kiezen. Wat die economische waarde is heeft het waterschap laten onderzoeken en daaruit komt de nieuwe verdeling die vanaf 2021 zal worden gebruikt. 

Hieronder staat de nieuwe en de bestaande situatie naast elkaar in

overzicht nieuwe en bestaande situatie
   NieuwBestaand
Ingezetenen 35,00 %35,00 %
Gebouwd 47,98 %47,12%
Ongebouwd 16,65 %17,52%
Natuur 0,37 %0,36 %  

In de ontwerp-kostentoedeling is verder geregeld dat:

  • Buitendijks gelegen gebouwd en ongebouwd een korting krijgt van 75%
  • Voor verharde openbare wegen geldt een toeslag van 100%
  • Inwoners/ingezetenen betalen de kosten van kwijtschelding
     

NB: deze 3 punten gelden nu ook in de bestaande situatie.

Reageren

Belanghebbenden kunnen met ingang van 22 juni tot en met 1 augustus 2020 schriftelijk of mondeling hun reactie kenbaar maken. Schriftelijke kan dit gericht worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle.

Voor het maken van een mondelinge afspraak of voor meer informatie over het ontwerp-kostentoedeling 2021 kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 233 1200.

Meer informatie