We hebben het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel definitief vastgesteld. Met de aanpassing willen we van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Vorig jaar april zette we de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengde we de proef eerder dit jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.

Waterpeil

Het waterpeil op de boezem blijft hiermee binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. In plaats van water inlaten bij een peil van NAP ‑0,83 m gebeurt dit nu bij NAP -0,76 m. De afgelopen twee droge zomers en ook dit jaar werkte dit goed.

Bekendmaking peilbesluit

Het nieuwe peilbesluit wordt bekendgemaakt op woensdag 23 september in het digitale Waterschapsblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar ligt het zes weken en één dag ter inzage. Ook kan het besluit tijdens kantooruren worden ingezien bij ons op kantoor. Belanghebbenden kunnen nog een beroep instellen.