Ons algemeen bestuur heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld. 

Wij actualiseren het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder, zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het ‘oude’ peilbeheer was overigens grotendeels op orde. Daardoor zijn slechts enkele aanpassingen nodig, waarvoor het waterschap op een aantal locaties werkzaamheden gaat uitvoeren. Concreet betekent dit dat wij enkele stuwen en dammen aanleggen of juist verwijderen.   

Het nieuwe peilbesluit wordt bekendgemaakt op vrijdag 23 oktober in het digitale Waterschapsblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar ligt het zes weken en één dag ter inzage. Ook kan het besluit tijdens kantooruren worden ingezien op ons kantoor, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Belanghebbenden kunnen nog een beroep instellen.