Eerste selectie aannemers in zicht.

  

Stenendijk Hasselt

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de wijze waarop de Stenendijk in Hasselt versterkt moet worden bekendgemaakt. Dit zogeheten Voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit het aanbrengen van een constructie in de monumentale dijk. Het plan is uit diverse alternatieve oplossingen als beste uit de bus gekomen en is in te zien op wdodelta.nl/stenendijk. Reageren op het plan kan tot woensdag 11 maart. Vervolgens neemt het waterschapsbestuur het definitieve besluit tijdens de openbare vergadering op dinsdag 26 mei. De Stenendijk moet worden versterkt, omdat het niet meer voldoet aan de wettelijke normen en is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Gezien de cultuurhistorische waarde van de dijk en de woningen die er tegenaan zijn gebouwd, was het een uitdagende puzzel voor het waterschap. Daardoor viel de optie om bijvoorbeeld grond aan de buitenzijde van de dijk aan te brengen af. Ook versterking aan de binnenzijde bleek geen optie. De voorgestelde variant is nu om de dijk van binnenuit te versterken met een constructie. Wat voor soort constructie dit moet worden, is nog niet bekend en wordt uitgewerkt in een aanbesteding waarmee WDODelta de voorbereiding én de uitvoering van het project gelijktijdig in de markt zette.

Eerste selectie: drie partijen

Aan marktpartijen is gevraagd het idee verder uit te werken en te onderzoeken hoe de constructie het beste kan worden uitgevoerd. Denk aan grote aannemers of aannemerscombinaties in de grond-, weg- en waterbouw. De selectie van deze aannemers loopt nog tot half maart. Daarna gaat het waterschap met drie partijen verder. In juni vindt de voorlopige gunning plaats. Met deze marktpartij gaat het waterschap vervolgens om tafel om de aanbieding, de gekozen techniek en de planning verder te concretiseren en uit te werken. Medio oktober wordt dan de definitieve gunning van de dijkversterking verwacht en wordt het ontwerp met de omgeving en de bestuurlijke partners besproken.

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stenendijk Hasselt.