De verbindende kracht van de Vecht

Het Masterplan Ruimte voor de Vecht is herzien. De vaststelling van de geactualiseerde toekomstvisie liep gelijk op met de eindevaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht. Deze evaluatie bekrachtigde dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, maatschappelijke (belangen)organisaties, ondernemers en bewoners uniek is.

“Dat zetten we graag voort”, vertelt een enthousiaste Alwin te Rietstap. Als voorzitter geeft hij graag sturing aan het realiseren van de nieuwe ambities. “We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. De dorpen en steden hebben hun gezicht ‘naar de Vecht gekeerd’, waardoor het bijna vanzelfsprekend is om te genieten van deze prachtige omgeving. Het bijzondere karakter van het Vechtdal willen we ook in de toekomst behouden en versterken. Met een integrale gebiedsgerichte aanpak kunnen we processen versnellen, vooral als het gaat om maatschappelijke opgaven die nu actueel zijn en bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied.”

Gedeputeerde Bert Boerman is als voormalig voorzitter van Ruimte voor de Vecht zeer tevreden over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren, die uit de eindevaluatie zijn gebleken: “Onze primaire opgave was de waterveiligheid van de Vecht. Maar samen hebben we veel meer bereikt. Door onze krachten te bundelen, is de Vecht veiliger en aantrekkelijker geworden. Er is meer ruimte voor de rivier en we hebben de kwaliteit van het omliggende landschap verbeterd. Inwoners voelen zich meer en meer inwoner van het Vechtdal, ondernemers investeren in streekproducten en we hebben gezorgd voor goede recreatieve verbindingen. Zo hebben we recreatie en toerisme in het Vechtdal een enorme impuls kunnen geven.”

Projecten zorgen voor zichtbaarheid van de Vecht

De afgelopen jaren hebben de partners van Ruimte voor de Vecht vele projecten gerealiseerd die er toe doen. Door de aanleg van nevengeulen en meanders (de bochten in de Vecht), is er ook tijdens hevige regenbuien voldoende ruimte voor het water. Maar bij het realiseren van een veilige Vecht, is ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling en beleving van het landschap. Met projecten zoals het Tientorenplan, zijn diverse uitkijkpunten gerealiseerd, die de waarde van het landschap zichtbaar maken voor de inwoners en de bezoekers. Verder hebben de partners van Ruimte voor de Vecht nieuwe fietspaden aangelegd of vernieuwd, pontjes zorgen ervoor dat fietsers en wandelaars de Vecht kunnen oversteken, sluizen zijn hersteld en de recreatieve boten kunnen tot aan Duitsland varen.

De eindevaluatie van dit provinciaal programma laat zien dat de samenwerking in de loop der jaren is gegroeid. “De provincie vervulde hierin bestuurlijk en financieel een cruciale regierol,” licht Alwin te Rietstap toe. “De slagvaardige samenwerking is mogelijk gemaakt en samen hebben we het Vechtdal tot één geheel gevormd. De samenwerking is krachtig genoeg om als gelijkwaardige partners verder te gaan in de vorm van een netwerkorganisatie. Maar dan wel met een vernieuwde visie die rekening houdt met nieuwe inzichten en de opgaven van nu. Daarom hebben de partners van Ruimte voor de Vecht het Masterplan uit 2009 geactualiseerd.”

Trots op de verbindende kracht van de Vecht

De koers die destijds is uitgezet, staat ook centraal in het nieuwe masterplan. Wel ligt meer nadruk op het vergroten van de sponswerking van de bodem, het vergroten van de biodiversiteit buiten Natura 2000-gebieden, de aanpak stikstof, de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw. Ruimte voor de Vecht zet zich in voor vier pijlers:

  • Klimaatadaptatie & Waterveiligheid
  • Natuurontwikkeling & Verbeteren biodiversiteit
  • Verduurzaming van de landbouw & Sociaaleconomische ontwikkeling
  • Duurzaam gastheerschap & Aantrekkelijke leefomgeving

De doelen in het Masterplan Ruimte voor de Vecht bieden nieuwe kansen voor ondernemers en inwoners uit het Vechtdal. De komende periode betrekken we de omgeving om ons samen in te zetten voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. “Samen behouden en versterken we het unieke landschap waarin we wonen, werken en recreëren door het te beschermen, benutten en beleven,” aldus Alwin te Rietstap.

Meer weten?

Kijk op www.ruimtevoordevecht.nl. Hier zijn ook het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020) te vinden en het rapport van de Eindevaluatie Ruimte voor de Vecht 2007 – 2019