Voldoende water en hittestress


Video over watertekort

Beperken van watertekort in ons werkgebied

Het is van groot belang dat we zuinig omgaan met het oppervlaktewater en de beschikbare grondwatervoorraad. Dit om de functies zoals natuur, landbouw en recreatie in het gebied zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. We willen zo lang mogelijk water in de sloten en kanalen houden. Maar ook de drinkwatervoorziening voor de toekomst borgen. Het waterschap, als beheerder van het oppervlaktewater en grondwater, is hier verantwoordelijk voor.

Afspraken

Door afspraken te maken over bijvoorbeeld het gebruik van oppervlaktewater en grondwater zorgen we voor een goede balans tussen gebruik en toevoer van grondwater. We zetten in op het behouden, en waar mogelijk vergroten van de beschikbare voorraden water.

Peil en kwaliteit

Zomers kan het waterschap bij droogte, water vanuit bv. de IJssel naar de sloten en kanalen pompen. Hiermee wordt een groot deel van het beheersgebied in droge tijden kunstmatig op peil gehouden. We bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater en controleren de waterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties gedurende het zwemseizoen. In de projecten en opgaven van het waterschap verwerken we zoveel mogelijk anti-verdrogingsmaatregelen.

Samenwerking

Het water in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta komt voor een groot deel uit wateren van andere beheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en andere waterschappen. Met die waterbeheerders zijn afspraken gemaakt over het aanvoeren van water onder normale omstandigheden en in situaties van watertekorten. De meeste afspraken zijn vastgelegd in waterakkoorden of regelingen. Op basis van zogenaamde verdringingsreeksen wordt het water verdeeld voor de verschillende belangen.

In situaties van (dreigende) watertekorten overlegt het waterschap met de andere beheerders over de verdeling van het beschikbare water en het (gezamenlijk) instellen van maatregelen e.d.