Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Vergunning of melding

Voor allerlei werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid.

Bij activiteiten die van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit of het watersysteem, de instandhouding van sloten, kanalen, rivieren, dijken en het grondwater, gelden de regels van het waterschap. Deze regels zijn samengevat in een Keur.

Vergunning aanvragen of een melding doen?

Kort samengevat: alle activiteiten die plaatsvinden in, op of langs wateren en dijken die op onze Legger (kaart) staan, zijn volgens de Keur vergunningsplichtig, maar ook grote grondwateronttrekkingen, het aanleggen van drainaige en het dempen en graven van wateren zijn vergunningsplichtig.

Voor minder ingrijpende activiteiten zijn algemene regels vastgesteld. Hierdoor kan er sprake zijn van vrijstelling of hoeft u deze activiteiten alleen te melden. Meldingen gelden bijvoorbeeld bij kleinere grondwateronttrekkingen, het leggen van kabels en leidingen, de aanleg van een steiger en meer.

Lees eerst welke activiteiten onder onze algemene regels vallen. Zo voorkomt u dat u een uitgebreid aanvraagformulier watervergunning gaat invullen terwijl een melding voldoende is.

Waterschap Drents Overijsselse Delta bereidt een nieuwe Keur en Legger voor. Totdat er een nieuwe Keur en Legger in werking treedt, zijn de keuren, algemene regels en de beleidsregels van het voormalige waterschap Groot Salland en het voormalige waterschap Reest en Wieden van toepassing elk in het “oude” werkgebied.

Wat als u meldingsplichtig bent?

Als de activiteit die u wilt verrichten onder de Algemene regels valt en plaatsvindt in het gebied van het voormalige Waterschap Groot Salland dan bent u in de meeste gevallen verplicht deze minimaal twee weken voorafgaand aan uw activiteit te melden. Dit kan met het meldingsformulier Waterwet (docx, 111 kB). Ook kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO).

Meldingsplichtige activiteiten in het gebied van het voormalige Waterschap Reest en Wieden kunt u alleen via het Omgevingsloket Online (OLO) melden.

Wat als u toch vergunningplichtig bent?

Als de activiteit die u wilt verrichten niet onder de Algemene regels valt, is deze vergunningplichtig volgens de bijbehorende Keur. Voor het aanvragen van een watervergunning kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO).

U kunt het aanvraagformulier watervergunning (docx, 213 kB) ook downloaden en per post of per e-mail indienen. In dit formulier hoeft u alleen de vragen te beantwoorden die op de voorgenomen activiteit van toepassing zijn.

Melding onttrekken water uit oppervlaktewater voormalig gebied waterschap Reest en Wieden

Voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater voor onder andere beregening geldt ook in 2017 een meldingsplicht. Dit kan met het formulier melding (docx, 113 kB) onttrekken van water uit oppervlaktewater 2017. De meldingen uit voorgaande jaren zijn niet meer geldig.


Contact

Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is. Voor een snelle beantwoording vragen wij u om een korte omschrijving van uw werkzaamheden met een situatietekening naar vergunningen@wdodelta.nl te sturen.

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningen. Bekijk onze contactgegevens.