Is het waterschap aansprakelijk voor schade door droogte bij de land- en tuinbouwsector?

Het is voor agrariërs heel vervelend als de verdringingsreeks leidt tot minder gewasopbrengst. Maar het gaat hier om een zeer uitzonderlijke situatie waarin de beschikbaarheid van oppervlaktewater beperkt is en niet overal in voldoende mate geleverd kan worden. Waterschap Drents Overijsselse Delta acht zich daarom niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat. Misschien biedt uw verzekering mogelijkheden voor een schadevergoeding.