Waarom wordt een verdringingsreeks ingesteld?

Als de vraag naar water groter wordt dan de wateraanvoer, wordt de verdringingsreeks ingesteld. We besparen dan water door o.a.:

  • Beperkt schutten voor de scheepvaart.
  • Onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in de stellen.
  • Het stopzetten van het peilbeheer in bepaalde gebieden, waardoor sloten kunnen droogvallen.
  • Het schaarse water gebruiken we zoveel mogelijk om schade aan natuur en waterkeringen te voorkomen. Door de waterschaarste dalen ook de waterstanden in de klei- en zandgebieden. Het peil in de veengebieden handhaven wij zo lang mogelijk (om te voorkomen dat de bodem inklinkt). Natuur: hier gaat het om kwetsbare natuur waarbij door de droogte onomkeerbare schade optreedt aan het ecosysteem.