Wat is de rolverdeling tussen de waterbeheerders? Wie doet wat?

Dijken
Het waterschap zorgt voor veilige dijken. Rijkswaterstaat beheert de grote dammen en dijken, zoals de Afsluitdijk. De normen waar de dijken aan moeten voldoen worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.

Drinkwater
Het drinkwaterbedrijf produceert en distribueert het drinkwater.

Zwemwater
De locaties waar je veilig kunt zwemmen worden aangewezen door de provincie. Het waterschap en Rijkswaterstaat controleren ’s zomers om de paar weken de kwaliteit hiervan.

Stormvloedkering
Rijkswaterstaat draagt zorg voor de stormvloedkeringen, zoals de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel.

Oppervlaktewater
De kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Rijkswaterstaat doet dit voor de grote wateren.

Peilbeheer
Het waterschap houdt het water in sloten en vaarten op het juiste peil met stuwen, sluizen, duikers en gemalen. Hiermee kan water worden afgevoerd, vastgehouden of soms ook binnengelaten.

Grondwater
De provincie verleent vergunningen voor de winning van grondwater voor drinkwater, grote onttrekkingen voor de industrie (boven 150.000m3) en open bodemenergiesystemen. De gemeente zorgt voor het grondwaterbeheer in het stedelijk gebied.

Beregening (sproeien)
De waterschappen gaan over het beregeningsbeleid uit ondiep grond- en oppervlaktewater ten behoeve van de landbouw.