Duurzaam Doen


Natuur
Samenwerken?

'We zoeken vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners. Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties.

We dagen u uit! Kennis en ideeën zijn meer dan welkom.'

Hans de Jong, dagelijks bestuurslid

DuurzaamDoen

Niet altijd even zichtbaar of groots, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om als waterschap steeds duurzamer te zijn.We kijken breed naar ontwikkelingen waar we als waterschap op kunnen aanhaken.

Duurzaamheid

Het waterschap zet met duurzaamheidsbeleid in op een overgang naar een circulaire economie.

Hierbij benutten we producten en grondstoffen maximaal en we minimaliseren milieubelasting Door het invoeren van duurzaam beleid werkt het waterschap mee aan het bereiken van een duurzame, circulaire economie.

Kostenneutraal

We letten op het rendement van een maatregel. Kostenneutraliteit is daarbij belangrijk. Maar ook maatregelen die niet kostenneutraal zijn, maar wel veel extra duurzaamheid of maatschappelijke meerwaarde opleveren, verdienen een evenwichtige afweging op sociale, milieu- en economische belangen.

Diverse sporen

Grondstoffen

Terugwinnen van grondstoffen en energie

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en onderzoeken, ontwikkelen en delen waterschappen kennis en ervaringen over het terugwinnen van grondstoffen en energie. Dit betreft onder andere de terugwinning van fosfaat en alginaat. Ook ondersteunt het waterschap de landelijke behoefte aan kennisontwikkeling over het broeikasgas N2O. We verkennen bovendien samen de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten behoeve van het terugdringen van broeikasgassen.

Hergebruik grondstoffen

 • Het zand wat normaliter als afval vanuit de zuiveringen bestempeld en afgevoerd werd, krijgt een nieuwe bestemming. Een aantal waterschappen waaronder wij, sloten hiervoor met Aquaminerals een overeenkomst.Resultaat van een initiatief van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Naar aanleiding van ons persbericht daarover, volgde een interview met RTV Drenthe .
 • Week van de circulariteit: de Unie van Waterschappen heeft een persbericht verstuurd, op basis waarvan RTV Oost het item maakte met ons bestuurslid Karst Spijkervet.

Maaisel verwaarden

 • Project van 'Berm naar Bladzijde': het maaisel van onze dijken inkuilen. In de loop van het jaar volgt de ultieme duurproef: zijn de vezels blijvend sterk genoeg voor papierproductie?
 • Meerdere projecten met landbouw (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Bijvoorbeeld het project 'Grondig boeren met mais'; daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzamere maisteelt. En we werken mee aan de ontwikkeling van meer duurzamer maisteelttechnieken.
 • Kort geleden werd een bijeenkomst georganiseerd over bodemverdichting en de negatieve gevolgen ervan voor de boer en voor ons als waterschap.
 • We zijn betrokken bij het project 'Vruchtbare Kringloop Overijssel'.

Energie

Energietransitie

 • We voeren verkennende gesprekken met verschillende gemeenten en andere partijen. We bekijken de mogelijkheid om wind en/of zon in te zetten als energiebron.
 • Er zijn 299 zonnepanelen geplaatst op eigen dak, zowel op kantoor als op de fietsenstalling.
 • De subsidie in het kader van SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) is aan ons toegewezen.

Wat nog meer?

Naast de elektrische bosmaaier, doen we bijvoorbeeld ook een proef met rijdende zonnepanelen. Houden we de ontwikkelingen rondom de e-tractor in de gaten, en onderzoeken we de haalbaarheid van een duurzaam en flexibel wagenpark (dienstauto’s).

Toekomst

 • We kijken welke andere plekken geschikt zijn voor ‘zon op dak’, zowel binnen de eigen hekken als daarbuiten. Als waterschap vinden we immers dat we het goede voorbeeld moeten geven. De inventarisatie die nu gedaan wordt, leidt tot een investeringsvoorstel in de loopt van dit jaar.
 • We gaan starten met een verkenning van de mogelijkheid van ‘zon op een waterberging’. en starten we een pilot op

Wordt vervolgd.

Wat kunt u doen?

Contact?

Stuur een mail met uw vragen naar info@wdodelta.nl of bekijk onze contactgegevens.

Lid Biomassa Alliantie

Dit is een samenwerkingsverband om biomassa die vrijkomt bij maaien, snoeien en kappen te benutten als waardevolle grondstof en zo bij te dragen aan de circulaire economie. In de Alliantie hebben meerdere partners zitting, waaronder terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten.