Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Weerribben een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert wijzigt. 

Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 13 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inwoners die vragen hebben of willen reageren kunnen bellen met 088 233 1200. Wil men videobellen, dan kan men zich aanmelden via het e-mailadres waterschapszorg@wdodelta.nl.

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. In plaats van keukentafelgesprekken en inloopavonden, kiest het waterschap voor het telefonisch spreekuur om in gesprek te gaan met betrokkenen en belangstellenden.

Nieuwe criteria

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden. Sommige watergangen wil het waterschap zelf onderhouden, andere watergangen wil het waterschap juist in onderhoud overdragen aan de aanliggende eigenaren. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd, onderverdeeld in 25 deelgebieden. In totaal worden ongeveer 1.200 kilometer watergangen in een andere categorie ingedeeld.

Het waterschap startte in het voorjaar 2019 met de invoering van de wijzigingen in het deelgebied Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. De omgeving De Weerribben is het achtste deelgebied waar het waterschap de wijzigingen invoert.

Voor deze aanpassingen zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, watergangen verruimen en toegangsdammen verwijderen of plaatsen. Op plekken waar WDODelta maatregelen uitvoert, kan het misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap graag in gesprek met grondeigenaren en pachters.

WDODelta spreekt bewoners graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan. “We vullen de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders in. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. Daarvoor leggen we nu een goede basis”, zegt bestuurder Hans Pereboom.

Op de pagina over waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt.

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt en wie het onderhoudt, legt het waterschap vast in de zogeheten ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. Per deelgebied wijzigt de legger, nadat hierover met de aangrenzende grondeigenaren en pachters is gesproken. Voor vragen en/of informatie kan contact worden opgenomen met het waterschap via 088 – 233 1200 of  waterschapszorg@wdodelta.nl.