Langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek gaat Rijkswaterstaat (RWS) de komende jaren de ecologische waterkwaliteit verder verbeteren.  Dit gebeurt door het aanleggen van meer nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van rivierhout en het verbeteren van beekmondingen. De plannen worden uitgewerkt samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden.

In 2009 is RWS gestart met de eerste ingrepen langs de rivieren om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren (Kaderrichtlijn water). Inmiddels zijn langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel tientallen maatregelen uitgevoerd, vaak in combinatie met andere projecten.

Er is bijvoorbeeld meer dan 70 kilometer geul gerealiseerd. Zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en zijn er bomen in de rivier geplaatst. Op deze bomen worden regelmatig bijzondere soorten fauna aangetroffen, zoals een eerder verdwenen soort kokerjuffer in de Nederrijn bij Wageningen. De maatregelen dragen dus bij aan onze riviernatuur.

Er is nog meer werk te doen. RWS heeft onderzocht waar de natuur en de kwaliteit van het water nog een handje moeten worden geholpen. Daarvoor zijn verschillende gebieden langs de rivieren bekeken.

Ook langs de IJssel zijn gebieden als ‘kansrijk’ bestempeld om met maatregelen de waterkwaliteit en de riviernatuur verder te verbeteren. RWS heeft al contact gelegd met lokale overheden, natuurbeheerorganisaties en provincies. In de komende jaren wil RWS ook graag in contact komen met omwonenden, eigenaren, pachters en andere direct betrokkenen bij deze kansrijke gebieden.

Uiterlijk in 2027 moeten alle maatregelen van deze Kaderrichtlijn water opgave zijn uitgevoerd.