Zandwetering Wijhe (herinrichting)


Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Wat gaan we doen

Zandwetering Wijhe

De Zandwetering is één van de watergangen in ons werkgebied die vóór 2021 aan de Europese Kader richtlijn Water (KRW) moet voldoen. In de KRW is vastgelegd dat wij inzetten op het behouden en verbeteren van de flora en fauna en de waterkwaliteit. Om de doelen hiervoor te behalen gaan we onder andere stuwen vispasseerbaar maken en natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Het bovenstroomse deel van de Zandwetering bij Schalkhaar is inmiddels volgens de richtlijn ingericht. Het deel bij Wijhe nog niet. Naast de KRW willen we gelijktijdig inzetten op het voorkomen van verdroging. Ook maken we een nieuw plan voor het onderhoud van de Zandwetering. Dat is nodig omdat de wetering er straks anders uitziet en om een andere manier van onderhoud vraagt.

Ontwerp Projectplan

Zandwetering Wijhe

In 2018 heeft het waterschap twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin de eerste ontwerpen zijn toegelicht. Ook was daar gelegenheid om ideeën aan te dragen om het plan te verbeteren. Het waterschap is aan de slag gegaan met deze input en heeft de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op basis van dit ontwerp is vervolgens een Ontwerp Projectplan opgesteld.

Het Ontwerp Projectplan is door het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld en ter inzage gelegd. Tot 2 maart 2019 kunt u formeel een zienswijze indienen. Afhankelijk van de zienswijzen die wij ontvangen wordt het plan al dan niet aangepast en vervolgens voor goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Pas na goedkeuring kan er met de realisatie worden gestart. Op dat moment wordt het Projectplan verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en wordt een aannemer gezocht om het werk uit te voeren. Naar verwachting zal begin 2020 gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Projectgebied

Planning van het project

Planuitwerking
18 januari 2019 Publicatie Ontwerp Projectplan
2 maart 2019 Deadline indienen zienswijze
April 2019 Vaststellen Projectplan door bestuur
Mei-december 2019 Uitwerken Definitief Ontwerp en aanbesteding werk
Vanaf begin 2020 Uitvoeren werkzaamheden

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Inge Zandink, tel.nr: 088-2331200, E-mail: ingezandink@wdodelta.nl.

Bekijk onze contactgegevens.