Verbetering waterveiligheid langs het Zwarte Meer

Het Kampereiland is een overstroombaar gebied in de IJssel-Vechtdelta. Het gebied ligt wettelijk gezien buitendijks ten opzichte van primaire waterkeringen en wordt dus niet beschermd door primaire keringen. De Provincie Overijssel heeft het gebied aangewezen als waterbergingsgebied en de kades die het Kampereiland beschermen tegen hoogwater aangewezen als regionale waterkeringen.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) draagt de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen in haar beheersgebied. In 2012 is uit de toetsing van de regionale keringen door WDODelta gebleken dat 90% van de keringen langs de buitenpolders van het Kampereiland (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoen aan de door de provincie gestelde norm.

In de Zwarte Meerpolder heeft reeds een statuswijziging van de regionale keringen plaatsgevonden. In de noordelijke polders van de Mandjeswaard vindt nog een geplande verbetering plaats, voor de regionale kering van de Willem Meijer en Stikkenpolder is het plan in ontwerp vastgesteld.

Doel van het project

Het project betreft de versterking van de waterkeringen langs de zuidzijde van het Zwarte Meer, die de Kampereilanden beschermen tegen overstroming. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

Nieuw plan dijkverbetering Kampereiland

Bestuurders van de gemeente Kampen, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn het op 1 februari 2018 eens geworden over een nieuw plan voor de dijkverbetering van de buitenpolders van het Kampereiland en de Mandjeswaard. Het ontwerp is zodanig aangepast dat er gewerkt gaat worden met lokaal beschikbare grond. Hierdoor hoeft er geen klei en zand aangevoerd te worden van buiten het gebied. Op deze manier kan binnen het beschikbare budget voldaan worden aan de veiligheidseisen van de kering.

Besluit algemeen bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in zijn vergadering op 15 mei besloten om de vereiste waterveiligheid Kampereiland te bereiken door het versterken van de dijk met grond uit het gebied zelf. Er is een krediet beschikbaar gesteld van 4.900.000,- voor het vervolg van de planuitwerking en realisatie van de dijkversterking.

Ontwerp

Het waterschap is op dit moment bezig met het nader uitwerken van deze variant zodat er snel meer duidelijkheid komt over de benodigde ruimte en werkwijze. De komende periode vindt er afstemming plaats met de direct betrokkenen over het exacte ontwerp. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2018 het ontwerp af te maken en de vergunningen aan te vragen zodat we in het najaar 2018 kunnen beginnen met de uitvoering.


Nieuws

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het ontwerp voor de versterking van de regionale kering langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder gereed. Vanaf 5 juni tot en met 17 juli 2018 ligt dit plan zes weken ter inzage in het waterschapskantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle en in het gemeentehuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het plan na afweging van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap. > Lees verder

Het plan is digitaal in te zien

Ontwerp projectplan Waterwet Kampereiland (pdf, 1.8 MB)

Beoordelingsnotitie Waterwet (pdf, 940 kB)

Overheid.nl

Media

14-05-2018: Sterkere dijk langs Kampereiland bijna helft goedkoper

06-02-2018: Kampereiland blij met duidelijkheid over dijk (pdf, 458 kB) (pdf, 458 kB)

01-02-2018: Akkoord over dijkversterking Kampereiland

Overzicht plangebied

Kaartje Willem Meijer- en Stikkenpolder

Impressie van het voorlopig ontwerp van de dijkverbetering

Kampereiland_overzicht maatregelen_profielen