Realisatie Robuuste kering langs Zwarte Meer

De Kampereilanden zijn aangewezen als waterbergingsgebied. De dijkverbebering langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder krijgt daarom een robuust ontwerp: de nieuwe dijk krijgt extra hoogte en bree

Doel van het project

Het project betreft de versterking van de waterkeringen langs de zuidzijde van het Zwarte Meer, die de Kampereilanden beschermen tegen overstroming. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

Natuuronderzoek dijkverbetering en fietspad

De waterkering op het Kampeiland ligt direct ten zuiden van het Natura 2000-gebied Zwarte Meer. Om de dijkversterking te kunnen uitvoeren wordt een projectplan Waterwet opgesteld. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de natuur. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen over en langs de dijk rond de Willem Meijer- en Stikkenpolder. Dit fietspad is onderdeel van de fietsverbinding tussen Ramspol en Genemuiden. Uit het natuuronderzoek is gebleken dat effecten op het Natura 2000 gebied niet zijn uit te sluiten. Daarom doen we nu nader onderzoek naar de effecten op natuur en verwerken dit in een milieueffectrapportage (MER).

Globale planning

Na afronding van de MER en het projectplan Waterwet worden deze door WDODelta vrijgegeven en vervolgens tegelijkertijd ter inzage gelegd. Een ieder kan hierop zijn zienswijze geven. Naar verwachting stelt het waterschap in mei 2018 het definitieve projectplan vast. De uitvoering is gepland in het najaar van 2018 en in 2019. De keringen kunnen dan voor het eind van 2019 weer op orde zijn.