Verbetering waterveiligheid langs het Zwarte Meer

De Kampereilanden zijn aangewezen als waterbergingsgebied. Daarom wordt de waterveiligheid langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder verbeterd.

Doel van het project

Het project betreft de versterking van de waterkeringen langs de zuidzijde van het Zwarte Meer, die de Kampereilanden beschermen tegen overstroming. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

Nieuw plan dijkverbetering Kampereiland

Bestuurders van de gemeente Kampen, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn het op 1 februari 2018 eens geworden over een nieuw plan voor de dijkverbetering van de buitenpolders van het Kampereiland en de Mandjeswaard. Het ontwerp is zodanig aangepast dat er gewerkt gaat worden met lokaal beschikbare grond. Hierdoor hoeft er geen klei en zand aangevoerd te worden van buiten het gebied. Op deze manier kan binnen het beschikbare budget voldaan worden aan de veiligheidseisen van de kering.

Besluit algemeen bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in zijn vergadering op 15 mei besloten om de vereiste waterveiligheid Kampereiland te bereiken door het versterken van de dijk met grond uit het gebied zelf. Er is een krediet beschikbaar gesteld van 4.900.000,- voor het vervolg van de planuitwerking en realisatie van de dijkversterking.

Ontwerp

Het waterschap is op dit moment bezig met het nader uitwerken van deze variant zodat er snel meer duidelijkheid komt over de benodigde ruimte en werkwijze. De komende periode vindt er afstemming plaats met de direct betrokkenen over het exacte ontwerp. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2018 het ontwerp af te maken en de vergunningen aan te vragen zodat we in het najaar 2018 kunnen beginnen met de uitvoering.


Overzicht plangebied

Overzicht plangebied dijkverbetering Kampereiland

Impressie van het voorlopig ontwerp van de dijkverbetering

Kampereiland_overzicht maatregelen_profielen