Waterveiligheid Kampereilanden


Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf.

Stapsgewijs veiliger

Luchtfoto Kampereiland

Het Kampereiland is een overstroombaar gebied in de IJssel-Vechtdelta. Het gebied ligt wettelijk gezien buitendijks ten opzichte van primaire waterkeringen en wordt dus niet beschermd door primaire keringen. De Provincie Overijssel heeft het gebied aangewezen als waterbergingsgebied en de kades die het Kampereiland beschermen tegen hoogwater aangewezen als regionale waterkeringen.

We dragen zorg voor de veiligheid tegen overstromingen in haar beheersgebied. Uit de toetsing van de regionale keringen is gebleken dat 90% van de keringen langs de buitenpolders van het Kampereiland (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoen aan de door de provincie gestelde norm.

In de Zwarte Meerpolder heeft reeds een statuswijziging van de regionale keringen plaatsgevonden. In de noordelijke polders van de Mandjeswaard vindt nog een geplande verbetering plaats, voor de regionale kering van de Willem Meijer en Stikkenpolder is het plan in ontwerp vastgesteld.

Wat gaan we doen

Waterveiligheid Kampereiland

Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

We zijn op dit moment bezig met het nader uitwerken van deze variant zodat er snel meer duidelijkheid komt over de benodigde ruimte en werkwijze. De komende periode vindt er afstemming plaats met de direct betrokkenen over het exacte ontwerp.

Planning

Het streven is om in het tweede kwartaal van 2018 het ontwerp af te maken en de vergunningen aan te vragen zodat we in het najaar 2018 kunnen beginnen met de uitvoering.

Nieuws

Kampereiland 2

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het ontwerp voor de versterking van de regionale kering langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder gereed. Vanaf 5 juni tot en met 17 juli 2018 ligt dit plan zes weken ter inzage in het waterschapskantoor aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle en in het gemeentehuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het plan na afweging van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap. > Lees verder

Het plan is digitaal in te zien

Ontwerp projectplan Waterwet Kampereiland (pdf, 1.8 MB)

Beoordelingsnotitie Waterwet (pdf, 940 kB)

Overheid.nl

SMS'je bij hoogwater

SMS'je bij hoogwater

Het waterschap heeft een SMS dienst ingesteld zolang dit project loopt. Bewoners op de Kampereilanden en andere geinteresseerden krijgen een SMS bericht als hoogwater dreigt.

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Vul uw gegevens dan in op het aanmeldformulier SMS-dienst. Wij voegen uw nummer dan toe aan onze lijst.

KEI brigade

KEI brigade

De KEI brigade is een team vrijwilligers dat bij een hoogwaterdreiging zandzakken langs het Zwarte Meer legt. De brigade stopt als de dijkverbeteringsmaatregelen klaar zijn.

De brigade bestaat uit 250 vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. De brigade wordt ingezet op de kaden langs het Zwartemeer. Kom jij ook in actie? Meld u nu aan!

Contact

Hoofkantoor_WDOD_front

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Esther van Zundert. Bekijk onze contactgegevens.

Media

14-05-2018: Sterkere dijk langs Kampereiland bijna helft goedkoper

06-02-2018: Kampereiland blij met duidelijkheid over dijk (pdf, 458 kB) (pdf, 458 kB)

01-02-2018: Akkoord over dijkversterking Kampereiland

Impressie van het voorlopig ontwerp van de dijkverbetering

Impressie

Overzicht plangebied

Plangebied