Vledders en Leijerhooilanden IJhorst (herinrichting)


Landinrichting Vledders en Leijerhooilanden

Ruimte voor water

Impressie_Streitenvaart

We willen samen met Landschap Overijssel het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller maken. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien. Daarom hebben we plannen gemaakt om dit gebied verder aan te pakken. In deze plannen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met uw inbreng vanuit de inloopbijeenkomsten en gesprekken die gevoerd zijn met een groot aantal bewoners en andere belanghebbenden.

Natuur en landschap

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden wordt nu gekenmerkt door grasland en her en der wat wilgenstruwelen en kleine houtwallen en bosjes. Het is vooral een heel open en uitgestrekt gebied. En niet onbelangrijk: een heel rustig gebied. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur terugbrengen.

De Streitenvaart zal een nog betere uitstraling krijgen door een natuurlijke oever aan de oostzijde te maken. Aan de noordzijde van de Streitenvaart willen we een waterpartij omzoomd door een rietkraag maken die het thuis kan zijn voor watervogels zoals de watersnip. Daarnaast willen we graag rust in de kern van het gebied, zodat het een thuis kan zijn en worden voor bijzondere diersoorten zoals de otter en de kraanvogel.

In verbinding met

Onderhoud stuw

Het waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houden we informatieavonden naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied. Zo heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

Planning

We werken op dit moment aan de plannen. Bij de uitwerking wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de verkregen informatie uit het gebied.

Het concept-inrichtingsplan legt het waterschap ter inzage van mei tot en met november 2018.

Naar verwachting kan de realisatie dan plaatsvinden in 2019.

Streitenvaart

Genieten van water

Een belangrijk onderdeel van deze natuurontwikkeling is het grondwaterpeil. Voor bepaalde natuur is een hoge grondwaterstand belangrijk. Het waterschap heeft nauwkeurig onderzoek uitgevoerd of een verhoging haalbaar is en wat de consequenties voor het gebied zijn. Op basis hiervan zal het peil ten oosten van de Streitenvaart met gemiddeld 40 cm worden verhoogd naar 1.20 m+NAP. Dit doen we door onder andere een stuw te plaatsen in de vaart om de afvoer van water naar het gemaal te regelen. Bij de aanleg van deze stuw wordt ook rekening gehouden met de vispasseerbaarheid. Daarnaast maken we de Streitenvaart iets minder diep en de meeste sloten aan de oostkant van de vaart veranderen we in greppels of dempen we. Aan de westkant van de Streitenvaart wordt het waterpeil lager gehouden. Dit doen we door een nieuwe watergang te graven waar het peil laag wordt gehouden door het gemaal zodat de watersituatie goed te regelen is.

Beleving

De prachtige natuur en het afwisselende landschap in dit gebied zullen aantrekkingskracht op de mens hebben; het is heerlijk om van natuur te genieten. We willen hier ruimte aan geven, door vanaf de randen van het gebied een zestal plekken te realiseren waar informatie over het gebied wordt gegeven en een mooi doorzicht aanwezig is. We gaan geen paden dwars door het gebied maken, omdat dit de benodigde rust verstoort. Deze punten zijn goed bereikbaar omdat ze op een fiets- dan wel wandelroute liggen.

Beheer en onderhoud

Maaien 2

De gewenste natuurontwikkeling vraagt om een goed beheer. Het gebied zal 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden. Doordat het grondwater dichter bij het maaiveld komt, zal in de nattere delen met aangepaste machines gemaaid moeten worden. Na het maaien wordt het natte maaisel afgevoerd voor compostering.

Omdat de grond natter wordt en deels uit veen bestaat is het niet langer geschikt om te weiden met koeien of paarden. Als de bodem te veel kapot getrapt wordt, zal de ontwikkeling van gewenste vegetatie onvoldoende zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten kan er op de hogere delen aan de randen van het gebied nog wel nabeweid worden.

Door de veranderende omstandigheden zullen, in tegenstelling tot nu, niet alle percelen meer voor verpachting in aanmerking komen. Om de waterhuishouding in het gebied goed op orde te houden zullen de Streitenvaart en de sloten regelmatig onderhouden worden.

Herinrichtingskaart

Kaart Vledders en Leijerhooilanden april 2018

Nieuws en media

Nieuws en media

Artikel Stentor 12 mei 2018: een feestje voor de natuurliefhebber (pdf, 862 kB)

Nieuwsbrief april 2018 (pdf, 1.6 MB)

Aankondiging inventarisaties watergangen landinrichting Staphorst (pdf, 57 kB)

Contact

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes, bekijk onze contactgegevens.

Achtergrond informatie

Voor meer (achtergrond) informatie verwijzen wij u graag naar de websites van:

Gemeente Staphorst en Landschap Overijssel

Landinrichting Vledders en Leijerhooilanden

Streitenvaart

Steitenvaart