Vledders en Leijerhooilanden IJhorst (herinrichting)


Landinrichting Vledders en Leijerhooilanden

Ruimte voor water

Impressie_Streitenvaart

We willen samen met Landschap Overijssel het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller maken. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien. Daarom hebben we plannen gemaakt om dit gebied verder aan te pakken. In deze plannen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met uw inbreng vanuit de inloopbijeenkomsten en gesprekken die gevoerd zijn met een groot aantal bewoners en andere belanghebbenden.

Natuur en landschap

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden wordt nu gekenmerkt door grasland en her en der wat wilgenstruwelen en kleine houtwallen en bosjes. Het is vooral een heel open en uitgestrekt gebied. En niet onbelangrijk: een heel rustig gebied. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur terugbrengen.

De Streitenvaart zal een nog betere uitstraling krijgen door een natuurlijke oever aan de oostzijde te maken. Aan de noordzijde van de Streitenvaart willen we een waterpartij omzoomd door een rietkraag maken die het thuis kan zijn voor watervogels zoals de watersnip. Daarnaast willen we graag rust in de kern van het gebied, zodat het een thuis kan zijn en worden voor bijzondere diersoorten zoals de otter en de kraanvogel.

Streitenvaart

Genieten van water

Een belangrijk onderdeel van deze natuurontwikkeling is het grondwaterpeil. Voor bepaalde natuur is een hoge grondwaterstand belangrijk. Het waterschap heeft nauwkeurig onderzoek uitgevoerd of een verhoging haalbaar is en wat de consequenties voor het gebied zijn. Op basis hiervan zal het peil ten oosten van de Streitenvaart met gemiddeld 40 cm worden verhoogd naar 1.20 m+NAP. Dit doen we door onder andere een stuw te plaatsen in de vaart om de afvoer van water naar het gemaal te regelen. Bij de aanleg van deze stuw wordt ook rekening gehouden met de vispasseerbaarheid. Daarnaast maken we de Streitenvaart iets minder diep en de meeste sloten aan de oostkant van de vaart veranderen we in greppels of dempen we. Aan de westkant van de Streitenvaart wordt het waterpeil lager gehouden. Dit doen we door een nieuwe watergang te graven waar het peil laag wordt gehouden door het gemaal zodat de watersituatie goed te regelen is.

Beleving

De prachtige natuur en het afwisselende landschap in dit gebied zullen aantrekkingskracht op de mens hebben; het is heerlijk om van natuur te genieten. We willen hier ruimte aan geven, door vanaf de randen van het gebied een zestal plekken te realiseren waar informatie over het gebied wordt gegeven en een mooi doorzicht aanwezig is. We gaan geen paden dwars door het gebied maken, omdat dit de benodigde rust verstoort. Deze punten zijn goed bereikbaar omdat ze op een fiets- dan wel wandelroute liggen.

Ontwerp Projectplan

Onderhoud stuw

Op 14 mei hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om u te informeren over de voortgang van het project. Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende medewerkers aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Naar aanleiding van die gesprekken hebben we op een aantal punten nog wijzigingen in de plannen doorgevoerd.

Het Dagelijks Bestuur heeft het projectplan van het project Vledders en Leijerhooilanden volgens planning op 21 mei 2019 in ontwerp vastgesteld. Het projectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. In die periode is er voor belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Op basis hiervan kan het plan nog worden aangepast. U kunt het plan inzien op het waterschapskantoor en hier downloaden.

Planning

De planning van het project is in hoofdlijnen als volgt:

  • Terinzagelegging Ontwerp Projectplan Waterwet: juni-juli 2019
  • Terinzagelegging Definitief Projectplan Waterwet: september-oktober 2019
  • Voorbereiding contract en aanbesteding: oktober 2019-april 2020
  • Start uitvoering: medio 2020

Beheer en onderhoud

Maaien 2

De gewenste natuurontwikkeling vraagt om een goed beheer. Het gebied zal 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden. Doordat het grondwater dichter bij het maaiveld komt, zal in de nattere delen met aangepaste machines gemaaid moeten worden. Na het maaien wordt het natte maaisel afgevoerd voor compostering.

Omdat de grond natter wordt en deels uit veen bestaat is het niet langer geschikt om te weiden met koeien of paarden. Als de bodem te veel kapot getrapt wordt, zal de ontwikkeling van gewenste vegetatie onvoldoende zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten kan er op de hogere delen aan de randen van het gebied nog wel nabeweid worden.

Door de veranderende omstandigheden zullen, in tegenstelling tot nu, niet alle percelen meer voor verpachting in aanmerking komen. Om de waterhuishouding in het gebied goed op orde te houden zullen de Streitenvaart en de sloten regelmatig onderhouden worden.

Landinrichting Vledders en Leijerhooilanden