Raalterwetering fase 2


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Voor het dagelijks toezicht kunt u contact opnemen met Roel van der Horst. Bekijk onze contactgegevens.

Raalterwetering fase 2

De Raalterwetering is één van de waterlopen die we hebben aangepast vanwege eisen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). We hebben de werkzaamheden uitgevoerd onder de noemer 'Ruimte om te leven met water'. Hierbij hebben we ook aan andere doelen gewerkt, namelijk:

  • Betere waterkwaliteit (KRW);
  • Meer ruimte om water te bergen (Waterbeheer 21e eeuw);
  • Een andere inrichting van het onderhoud (Beheer- en Onderhoudsvisie watergangen 2050);
  • Afstemming van de grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen op de landbouwfuncties in het gebied (GGOR: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime).

Proces en planning

Het waterschap heeft in 2011 besloten om het project Raalterwetering gefaseerd uit te voeren. Fase 1 besloeg het oostelijke traject en fase 2 het middengebied.

Wandelroute Rondje Knapenveld

Bij Raalte-Noord (Rondje Knapenveld) zijn wandelaars en aangelijnde honden welkom. Om overlast voor de omwonenden tegen te gaan, zijn maatregelen genomen. Deze bestaan uit een afscheiding met hagen en hekken, voorlichting, extra handhaving bij de start en fasering van de uitvoering. Na een jaar worden de ervaringen geëvalueerd.