Noordzuidleiding


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Het dagelijks toezicht op het werk is in handen van Roel van der Horst van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Noordzuidleiding

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in West-Overijssel, beheert en onderhoudt watergangen, stuwen en gemalen en probeert daarbij alle belangen zoveel mogelijk te dienen. Omdat de eisen aan het waterbeheer zijn veranderd, heeft het waterschap de Noordzuidleiding aangepast en daarbij zo veel mogelijk rekening gehouden met alle belangen.

Wetten en regels

Het waterlichaam Noordzuidleiding is 5,3 km lang en heeft een stroomgebied van 800 ha. Ter hoogte van de Pollenweg kan vanuit het zuiden water worden ingelaten uit het Overijssels kanaal. In het noorden stroomt de leiding weer terug in het kanaal. Om te voldoen aan de regels vanuit Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, het gewenste grond- en oppervlaktewater regiem (GGOR) en onze visie beheer en onderhoud watergangen was de herinrichting nodig.

Wat gaan we doen?

In het projectplan en bijlagen Noordzuidleiding staan de plannen aangegeven. Belangrijke onderdelen zijn:

  • Aanleg van ca. 7 ha waterberging;
  • Vergraven van taluds;
  • Zorgen dat vissen 4 stuwen kunnen passeren;
  • Aanpassingen in verband met onze visie Beheer en Onderhoud.

Het plan is afgestemd met de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen, Plaatselijk Belang Luttenberg, Sportvisserij Oost Nederland, de Gasunie, IVN-Raalte en LTO-Noord afdeling Salland. Ook de grondeigenaren in het plangebied hebben meegewerkt aan het plan. Op 19 december 2012 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het projectplan Noordzuidleiding goedgekeurd.

Stand van zaken

Oosterhuis BV uit Nijeveen heeft de werkzaamheden in 2015 uitgevoerd.