Nevengeul Vilsteren


Feestelijke opening Nevengeul Vilsteren

Zaterdagmiddag 21 november 2015 is de nevengeul langs de Vecht bij Vilsteren officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Bert Boerman en dagelijks bestuurslid Hans de Jong onthulden het naambordje van de stuw die in de nevengeul ligt. De stuw kreeg de naam Plaggemars: een verwijzing naar een oude gebiedsnaam. Ongeveer 150 mensen hebben de ingebruikname bijgewoond.

In het openluchttheater van Mooirivier, op en naast de stuw en langs de Vecht waren diverse voorstellingen door onder andere theatercollectief De Reizigers. Een aantal betrokkenen bij dit project en mensen uit de omgeving verleenden medewerking.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Bekijk onze contactgegevens.

Nieuws en media

Op donderdag 15 oktober 2015 heeft het Waterschap 55 basisschoolleerlingen meegenomen op excursie naar het gebied Nevengeul Vilsteren.

Enthousiaste leerlingen tijdens excursie Nevengeul Vilsteren

Op woensdag 23 september 2015 heeft het Waterschap de omwonenden en andere belangstellenden meegenomen op excursie naar de aangelegde nevengeul bij Vilsteren en is iedereen bijgepraat over het project.

Aanleg nevengeul Vecht bij Vilsteren officieel gestart

Dalfsen.net heeft een video gemaakt over het project bij de stuw Vilsteren. Bekijk de video stuw bij Vilsteren.

De reportage van RTV Oost over de opening staat op youtube. Dalfsen.net maakte een mooie reportage, lees het artikel op Dalfsennet.nl.

Luchtfoto Nevengeul Vilsteren

Aanleg Nevengeul Vilsteren

Het waterschap was in september 2009 een van de instanties die het Masterplan Ruimte voor de Vecht ondertekende. Tot eind 2015 zijn verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals een natuurvriendelijke inrichting (o.a. ontstening) van de oevers, het laten meanderen van de rivier en een betere veiligheid.

Inhoud van het project

In het verleden lag ten zuiden van de huidige stuw Vilsteren een meander van de Vecht. Om de rivier meer ruimte te geven en overlast tijdens hoogwater te voorkomen, is een nevengeul gegraven op de plek van de oude meander. Het werd een korte nevengeul die zich, zoals in een natuurlijk proces ontwikkelt tot de oorspronkelijke meander. De nevengeul is een kleine 2 kilometer lang en zo'n 25 meter breed.

Effecten

De nevengeul verbetert de waterveiligheid in het Vechtdal, door een verlaging van de maatgevende hoogwaterstand (MHW) bij de stuw van minimaal 8 cm. De verlaging is tot stuw Junne merkbaar. Hierdoor worden negatieve effecten van andere maatregelen ruimschoots gecompenseerd en stijgt per saldo het veiligheidsniveau. In de nevengeul stromen water en sediment bij lagere waterstanden vrij af en kunnen erosie en sedimentatieprocessen optreden.

Proces en Planning

De aanleg van de nevengeul bij Vilsteren is het laatste project dat het waterschap realiseert vanuit het provinciale programma Ruimte voor de Vecht.

In overleg met de gemeenten Dalfsen en Ommen is nagegaan welke procedures gevolgd moeten worden om de nevengeul te realiseren. Het waterschap heeft de benodigde informatie en gegevens op het gebied van hydrologie, Flora- en Fauna, archeologie, bodemkwaliteit, actuele meet- en gebiedsgegevens geïnventariseerd.

De provincie Overijssel heeft de benodigde gronden verworven. In augustus 2014 vond tussen diverse belanghebbenden een uitwisseling van eigendommen plaats en werden de overeenkomsten afgewikkeld.

Medio september 2014 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het projectplan definitief vastgesteld en op 13 april 2015 was er een voorlichtingsavond over de aanleg van de nevengeul met de bijkomende werken. Hier zijn de uitgewerkte plannen van de werkzaamheden gepresenteerd aan de direct betrokkenen.

Inmiddels is de nevengeul langs de Vecht bij Vilsteren officieel in gebruik genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Achtergrondinformatie

De Vecht ontspringt in Duitsland als een klein stroompje (png, 3.1 MB). Een plaquette (png, 1.8 MB) markeert de plek.

In ons gebied is het stroompje een volwaardige rivier. Het streven is om deze rivier te laten ontwikkelen tot een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier.

In 2011 heeft Rijkswaterstaat een boekje (pdf, 4 MB) uitgegeven met interessante informatie over het (ecologisch) ontwerp van nevengeulen.

Schets nevengeul

Bekijk de schets van de nevengeul (pdf, 957 kB). Het waterschap heeft de geul via de 'korte variant' (donkerblauw) aangelegd. Deze ontwikkelt zich in een natuurlijk proces geleidelijk tot de 'eindvariant'.