Kolkwetering


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ed Maatman. Bekijk onze contactgegevens.

Kolkwetering

De Kolkwetering is aangepast, om aan de nieuwe eisen voor het waterbeheer te voldoen. Het gebied voldoet nu aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Waterbeleid 21e eeuw en onze Visie beheer en onderhoud watergangen 2050.

De Kolkwetering ligt ten noordwesten van Heino en loopt ten noorden van de landgoederen de Gunne en Den Alerdinck I tot aan de Nieuwe Wetering bij Laag Zuthem. We hebben diverse maatregelen uitgevoerd. Zo is er meer variatie gekomen in het profiel van de watergang en werden de stuwen zo aangepast dat vissen deze kunnen passeren. Het water wordt nu langer vastgehouden.

Van plan tot uitvoering

Het waterschap startte in 2010 met het maken van plannen voor de herinrichting van de Kolkwetering. In december 2010 was er een inloopavond voor de omgeving met een toelichting op het project en een presentatie van de inrichtingsvisie. Belanghebbenden konden reageren en hun wensen kenbaar maken.

Eind 2013 werden in het plangebied wandelpaden aangelegd als onderdeel van wandelnetwerk Salland. Het was niet nodig om ook onze schouwpaden open te stellen, omdat er door de aanleg van nieuwe paden voldoende wandelmogelijkheden in het gebied zijn. Met de eigenaren van omliggende percelen werden gesprekken gevoerd over de invoering van de Beheer- en Onderhoudsvisie 2050.

De herinrichting werd in 2015 uitgevoerd.