Beekherstel Reestdal


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Beekherstel Reestdal

De Reest is een veenbeek die begint in het hoogveen tussen Slagharen en Dedemsvaart en zich een weg kronkelt naar en door Meppel om vervolgens uit te monden in het Meppelerdiep. Over een lengte van circa 37 km markeert de beek de provinciegrens tussen Overijssel en Drenthe. De aanleiding voor dit Water-Op-Maat project is drieledig:

  • het huidige grond- en oppervlaktewaterpeil is onvoldoende afgestemd op de beoogde functie
  • overlast tijdens hoogwatersituaties
  • barrieres voor vissen opheffen

Slechts een klein deel van het originele afvoergebied van de Reest watert nog daadwerkelijk op de Reest af. In combinatie met het te grote profiel van de Reest treedt in de zomer verdroging op. Wij willen met de nieuwe inrichting een aantal doelen bereiken.

Bijzonderheden

Het Reestdal is voor Nederlandse begrippen fysisch geografisch zeer zeldzaam. Het type hoogveenbeek en de gaafheid van het dal komen in Nederland bijna niet voor. Daarnaast heeft het harmonieus samengaan van natuur en landschap geleid tot kleinschalig landschap.

Achtergrondinformatie

We werken aan het vitaliseren van het plattelandsgebied. Dat doen we samen met de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Meppel, Hardenberg, Staphorst en De Wolden, LTO, Stichting Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel en diverse maatschappelijke organisaties. Natuur en landbouw zijn in het gebied belangrijke functies. Voor het vitaliseren hebben we het gebiedsplan 'Samen over de Reest' uitgewerkt. Daarna volgde in mei 2011 een gezamenlijke inrichtingsvisie, die werd vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg van alle organisaties. We hebben de watermaatregelen verder uitgewerkt in het Water-Op-Maat project Reestdal.

Relatie andere projecten

Dit project heeft een rechtstreekse relatie met het convenant Waterbeheer Meppelerdiep. In deze overeenkomst tussen verschillende overheden is afgesproken dat alle partijen hun best zullen doen om de veiligheid van het Meppelerdiep en de wateroverlast in Meppel aan de daaraan gestelde normen te zullen laten voldoen.

Stadsrandzone Meppel

Vis- en faunapassage A28 bij Meppel

Beekherstel Reestdal