Vervanging klepkeringen Kampen-Midden


Hoogwaterbrigade Kampen

Waarom vervangen?

Vanaf het jaar 2002 beschikt het waterschap over de waterkering Kampen-Midden. Deze waterkering kan door de Hoogwaterbrigade bij hoogwater in de IJssel in fasen worden opgebouwd om Kampen te beschermen tegen overstromingen. Belangrijk onderdeel van de waterkering zijn de klepkeringen op 5 verschillende locaties. Mede door het drukke verkeer op deze locaties, vragen deze keringen om veel onderhoud en zijn de inspectiemomenten beperkt. De afgelopen 10 jaar was er vaak sprake van technische mankementen. Ook is bij het in stand houden van deze keringen groot onderhoud en revisie op korte termijn noodzakelijk. Om deze redenen vervangen wij de klepkeringen door schotbalkkeringen. Hiermee realiseren we een betere en betrouwbare waterkering die om minder onderhoud vraagt.

Uitvoering

Uitvoering

De werkzaamheden voor de vervanging van de eerste drie klepkeringen door schotbalken in de Kamper waterkering bij de Stadsbrug StadsherbergOorgat en Vloeddijk zijn binnenkort afgerond. Op dinsdag 24 september vanaf 19.00 uur is hier de weg weer voor het verkeer toegankelijk. Naar verwachting wordt de kruising Vloeddijk met de la Sablonièrekade vanaf 4 oktober weer opengesteld.

Op woensdag 25 september vanaf 06.30 uur starten we met de vervanging van de laatste twee klepkeringen: ter plaatse van de ABN AMRO en het Van Heutszplein. Daarom is vanaf deze datum tot rond 25 oktober dit deel van de IJsselkade afgesloten.

Met bestemmingsverkeer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Meer informatie

Meer informatie?

U contact opnemen met:

Calamiteiten kunt u 24 /7 dagen doorgeven via 088-2331200. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Het bouwteam bestaat uit vertegenwoordigers van aannemer Dura Vermeer, de gemeente Kampen en het waterschap. In nauwe samenwerking wordt het werk uitgevoerd.

Klepkering Kampen

Planning

De planning is dat het verwijderen van de klepkeringen en het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe schotbalkkeringen worden uitgevoerd in de periode september tot eind oktober 2019.

Tijdens deze periode kan er sprake zijn van geluidsoverlast, beperkte bereikbaarheid en verkeersomleidingen.

23-09-2019 | Vervanging klepkeringen door schotbalken ligt op schema

Klepkering Kampen

Projectplan

Tijdens de gehouden inloopbijeenkomst op 12 juni 2019 in de bibliotheek van Heutszkazerne zijn de bezoekers geïnformeerd over dit project. Vanaf 24 mei lag het projectplan gedurende 6 weken ter inzage in het waterschapskantoor. In deze periode konden zienswijzen worden ingediend. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Schotbalkkeringen

Schotbalkkeringen

De waterkering loopt in Kampen door stedelijk gebied met veel verkeer. Het vele onderhoud aan de klepkeringen veroorzaakt de nodige verkeershinder. Door het toepassen van schotbalkkeringen behoort dit tot het verleden.

Uit onderzoek is gebleken dat deze keringen een betrouwbaar alternatief zijn voor de huidige klepkeringen. Schotbalken zijn al vanaf de aanleg een belangrijk onderdeel van de waterkering Kampen-Midden. De ervaringen hiermee zijn wat betreft bedrijfszekerheid en opbouw positief.

app_waterwerk_dame_gele_trui

De app Waterwerk

In deze app staat allerlei relevante projectinformatie. Ook kun u een vraag stellen of een melding doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Locaties vervangen klepkeringen

Door op de + of - te klikken kunt u in- of uitzoomen om de exacte locaties van de klepkeringen te vinden.